ކުއްޔަށް ހިފުން
ނަންބަރު: (IUL) 167-PR/167/2021/82
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 16 ނޮވެންބަރު 2021
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 09:13
ސުންގަޑި: 25 ނޮވެންބަރު 2021 12:00
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކ.ހިންމަފުއްޓާ މާލެއާއި ދެމެދު ދަތުރު ކުރާ ދޯންޏެއް ކުއްޔަށް ހިންފަން ބޭނުންވެއްޖެ.

މި ސަރވިސްގެ ދަށުން ހިންގަމުންގެންދާ ކ.ހިންމަފުށި (އައްސޭރި ޖަލު)ގައި ތިބޭ ޤައިދީންނާއި ބަންދުމީހުން އަދި މަސައްކަތްކުރާ އޮފިސަރުންނާއި މުވައްޒަފުން މާލެއާ ހިންމަފުއްޓާއި ދެމެދު ދަތުރު ކުރުމަށްޓަކައި ދޯންޏެއް ކުއްޔަށް ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުން ވެއްޖެއެވެ. .

ވީމާ، މި ކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ ދުވަހާއި ގަޑިއަށް މި އޮފީހަށް (ޣާޒީ ބިލްޑިންގ) ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މި އިޢުލާނާއެކު މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ

ގަޑިއަށް ހާޒިރުނުވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވެން ނޯންނާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

ތަފްޞީލް

ތާރީޚް

ދުވަސް

ގަޑި

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

25 ނޮވެންބަރު 2021

  ބުރާސްފަތި

12:00

 

16 ނޮވެންބަރު 2021