ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)38-DA/38/2021/754
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 08 ނޮވެންބަރު 2021
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 14:19
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
"މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީ" ރަޖިސްޓަރީ ވުމާ ގުޅޭ

ނަންބަރު:IUL)38-DA/38/2021/754)

އިޢުލާން

"މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީ" ރަޖިސްޓަރީ ވުމާ ގުޅޭ

25 އޮކްޓޯބަރ 2021 ވީ ހޯމަ ދުވަހު، "މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީ" ގެ ނަމުގައި، ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްވަނީ މި ކޮމިޝަނުގައި ދަފްތަރު ކުރެވިފައެވެ. މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީގެ މުއައްސިސުންނަކީ، މ.ސީނުކަރަންކާގެ، މުޙައްމަދު ނާޡިމް އާއި، ތ.ތިމަރަފުށި/ އޯކިޑްމާގެ، ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟް އަދި ވ.ވަސްމީރުފިޔަ އަޙްމަދު އުޝާމް ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި، އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

08 ނޮވެންބަރު 2021