ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި
ނަންބަރު: GS16/IUL/2021/22
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 20 އޮކްޓޫބަރު 2021
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 14:05
ސުންގަޑި: 27 އޮކްޓޫބަރު 2021 11:00
ސ. އަތޮޅު މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މިސްކޫލަށް ބޭނުންވާ ގޮނޑި ގަނެދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

މިސްކޫލުން ފޯރުކޮށްދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް 200 ގޮނޑި ގަތުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.މިމަސައްކަތަށް ޝަރުތުހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ. މިމަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް ބީލަންފޮތުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 20 އޮކްޓޯބަރ 2021 ން 24 އޮކްޓޯބަރ 2021 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ރަސްމީ ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ 9:00 އިން 12:00 އަށް މިސްކޫލުގެ ނަންބަރ އަށް 6895679 ގުޅުއްވާ ނަން ނޯޓްކުރެއްވުން އެދެމެވެ.ބީލަން ހުށަހެޅޭނީ މިމުއްދަތުގައި ނަންނޯޓް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެވެ.

ބިޑް ހުށަހެޅުމާއި ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ 27 އޮކްޓޯބަރ 2021 ވާ ބުދަ  ދުވަހު 11:00 ގައެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ސ.އަތޮޅު މަދަރުސާ     

ފޯން ނަންބަރ:6895679

އީމެއިލް އެޑްރެސް: [email protected]

                                               

20 އޮކްޓޫބަރު 2021