ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)227-HR/227/2021/24
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 26 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 13:58
ސުންގަޑި: 03 އޮކްޓޫބަރު 2021 13:00
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ފައިނޭންސް އޮފިސަރ މަޤާމަށްކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓް ޢާއްމުކުރުން

ފައިނޭންސް އޮފިސަރ މަޤާމްގެ ނަތީޖާ ޝީޓް އާންމުކުރުން

              މިއިދާރާއިން 26 ސެޕްޓެމްބަރު 2021ގައި ކުރި އިއުލާން ނަންބަރު (IUL)227-HR/227/2021/24 ގައި ވާ ފައިނޭންސް އޮފިސަރ ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ނަތީޖާ ޝީޓް އާންމުކުރީމެވެ.  މި މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތް ތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވިފައިވާ ގޮތާމެދު އެއްވެސް ޝަކުވާއެއްވާނަމަ، ހުށަހަޅުއްވާނީ މިއަދުން ފެށިގެން ރަސްމީ 03 ދުވަސް ތެރޭގައި މިއިދާރާއަށް ނުވަތަ މިއިދާރާގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް [email protected]  އަށެވެ.

 

20 އޮކްޓޯބަރ 2021

26 ސެޕްޓެންބަރު 2021