ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)394/394/2021/89
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 20 އޮކްޓޫބަރު 2021
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 08:21
ސުންގަޑި: 22 އޮކްޓޫބަރު 2021 00:00
ކޮޅުމަޑުލު އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓް ޢާއްމުކުރުން

މިއިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ (ވޭޖް) މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ކުރެވުނު، ނަންބަރު (IUL)394/394/2021/80 (29 ސެޕްޓެމްބަރ 2021) އިޢުލާނާއިގުޅިގެން އެމަޤާމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓްދިންގޮތުގެ ތަފްޞީލް ޝީޓް (އޭ2 ޝީޓް) މި އިޢުލާނާއެއެކު ޢާއްމު ކުރީމެވެ.

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ދެވިފައިވާ ގޮތާމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ މިއަދުންފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

20 އޮކްޓޫބަރު 2021