ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)GS-152-A/INDIV/2021/20
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 19 އޮކްޓޫބަރު 2021
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 15:27
ސުންގަޑި: 24 އޮކްޓޫބަރު 2021 00:00
މަތިވެރި ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެޗް.ޕީ.އީ ރިލީފް ޓީޗަރ ގެ A2 ޝީޓު ޢާންމުކުރުން


މިސްކޫލުގެ އެޗް.ޕީ.އީ ރިލީފް ޓީޗަރގެ މީހަކު ހޯދުމަށްޓަކައި 12 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 ގައި މިއިދާރާއިން ކުރި، ނަންބަރ: GS-152-A/INDIV/2021/20 ގެ އިޢުލާނުގައިވާ އެޗް.ޕީ.އީ ޓީޗަރ ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް މި އިޢުލާނާއެކު ބެހެއްޓިފައިވާ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވިފައިވާ ގޮތާއިމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، އިޢުލާން ޢާންމުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން، ރަސްމީ ބަންދުނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެޝަކުވާއެއް މިއިދާރާއަށް ލިޔުމުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އީމެއިލް ކުރައްވާނީ [email protected] އަށެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފްކުރެއްވުމަށް މިއިދާރާގެ ނަންބަރު 6660816 އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

19 އޮކްޓޫބަރު 2021