ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި
ނަންބަރު: F/2021/68
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 19 އޮކްޓޫބަރު 2021
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 12:12
ސުންގަޑި: 23 އޮކްޓޫބަރު 2021 13:00
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
މި ޑިޕާޓްމަންޓްއަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ތަކެތި ސަޕްލައިކޮއްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާ ގުޅޭ

މި ޑިޕާޓްމަންޓްއަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ތަކެތި ސަޕްލައިކޮއްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާ ގުޅޭ

މި ޑިޕާޓްމަންޓްއަށް ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

#

ތަކެތި

އަދަދު

01

ޓިޝޫ ބޮކްސް

50

02

ޕޮކެޓް ފައިލް

50

03

A4 ރީމް

4

 

މި ކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތުޝީޓް މި ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ވެބްސައިޓް www.judiciary.gov.mv ގެ ނޯޓިސްބޯޑުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ނޯޓިސްބޯޑުގެ ކުދިމަރާމާތާއި އަދި އެހެނިހެން ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ބައިން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވާނަމަ މި ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މެއިލް އެޑްރެސް [email protected] އަށް 20 އޮކްޓޯބަރ 2021 ވަނަ ދުވަހުގެ 09:00 ގެ ކުރިން މެއިލް ކުރުން  އެދެމެވެ.

މި ކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 23 އޮކްޓޯބަރ 2021 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން [email protected] އަށް ކޯޓޭޝަން މެއިލް ކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ 2021

19 އޮކްޓޫބަރު 2021