ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: GS47/2021/38
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 14 އޮކްޓޫބަރު 2021
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 19:47
ސުންގަޑި: 20 އޮކްޓޫބަރު 2021 14:00
މޭނާ ސްކޫލް ނ.ހޮޅުދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

އެޑްމިނިސްްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަގާމުގެ A2 ޝީޓް

 

16 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 ގައި މިސްކޫލުން ކުރި އިޢުލާން ނަންބަރު  GS47/2021/34 އާއި ގުޅިގެން އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ A2 ޝީޓް އާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ. މި A2 ޝީޓް އާ ގުޅިގެން ޝަކުވާ އެއް އޮތްނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ[email protected] އަށެވެ.

14 އޮކްޓޫބަރު 2021