ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)120-D/1/2021/72
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 14 އޮކްޓޫބަރު 2021
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 16:59
ސުންގަޑި: 20 އޮކްޓޫބަރު 2021 14:00
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒެމިނޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
އިމްތިޙާނު ތަކުގެ އިންވިޖިލޭޓަރުކަން ކޮށްދޭނެ މީހުން ހޯދުން

      (IUL)120-D/1/2021/72 ނަންބަރ  

 

  އިޢުލާން

އިމްތިޙާނު ތަކުގެ އިންވިޖިލޭޓަރުކަން ކޮށްދޭނެ މީހުން ހޯދުން

2021 އޮކްޓޯބަރ އަދި ނޮވެމްބަރ މަހު އޮންނަ ކެމްބްރިޖް އިންގްލިޝްގެ އިމްތިޙާންތަކުގައި އިންވިޖިލޭޓަރުކަން ކޮށްދޭނެ މީހުން ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ފުރުމަށްފަހު 2021 އޮކްޓޯބަރ 20 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން  މިޑިޕާޓްމަންޓް ހިނގަމުންދާ، ހ.އަސްރަފީވިލާ 2 ވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ހުށަހެޅުން އެދެމެވެ.  

އިންވިޖިލޭޓަރުކަމަށް އެދޭ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް، މިޑިޕާޓްމަންޓުގެ ކައުންޓަރުންނާއި ވެބްސައިޓް www.dpe.edu.mv  އިން ލިބޭނެއެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން، މިޑިޕާޓްމަންޓުގެ ފޯނު ނަމްބަރު 4003999  އަށް ގުޅުން އެދެމެވެ. 

 

         08 ރަބީޢުލް އައްވަލް 1442

         13  އޮކްޓޯބަރ 2021     

14 އޮކްޓޫބަރު 2021