ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި
ނަންބަރު: 57-T/IU/2021/36
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 14 އޮކްޓޫބަރު 2021
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 15:48
ސުންގަޑި: 27 އޮކްޓޫބަރު 2021 11:00
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުއްވެއްޖެ: މިއިދާރާއަށް ސްޓޯރޭޖަކާއި ޑީކޯޑަރެއް ސްޕެސިފިކޭޝަނާ އެއްގޮތަށް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

އިޢުލާން

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

      މިއިދާރާއަށް ސްޓޯރޭޖަކާއި ޑީކޯޑަރެއް އެއްއުރަ ކުރެވިފައިވާ މައުލޫމާތު ޝީޓްގައިވާ ސްޕެސިފިކޭޝަނާ އެއްގޮތަށް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

      ވީމާ ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެއްވުމަށްފަހު، ޕްރީބިޑް މީޓިންގ އަށް ޙާޟިރުވެ ދެންނެވިފައިވާ ގަޑިއަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި ސުވާލެއް އޮތް ނަމަ ފޮނުއްވުން 20 އޮކްޓޫބަރު 2021 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:00 ގެ ކުރިން އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް، މި އިދާރާގެ އީމެއިލް، [email protected] އަށް ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭގޮތަށް ފޮނުއްވުން.

ކޮޕީ: [email protected]

ޝައުޤްވެރިކަން ފާޅުކުރާ މަސައްކަތުގެ އިޢުލާން ނަންބަރު: 36 / 2021 / އައި.ޔޫ / ޓީ - 57

ކުންފުނި/ ވިޔަފާރީގެ ނަން:

ގުޅޭނެ ފަރާތެއްގެ ނަމާއި ފޯނު ނަންބަރު:

އީމެއިލް އެޑްރެސް:

 

ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި ސުވާލެއް އޮތްނަމަ ފޮނުވުން

 

20 އޮކްޓޯބަރު 2021 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:00 ގެ ކުރިން އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް، ސުވާލު ފޮނުއްވުމުން ސުވާލުގެ ޖަވާބު 20 އޮކްޓޫބަރު 2021 ގެ 23:59 ކުރިން.

ބީލަމާ ގުޅޭގޮތުން ފޮނުވާ ސުވާލު ތަކަށް ޖަވާބު ފޮނުވުން

 

ބީލަން ހުށަހެޅުމާއި ހުޅުވަންވީ ތަނާއި ސުންގަޑި:

ތަން: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ

ތާރީޚާއި ގަޑި: 27 އޮކްޓޫބަރު 2021 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި.

ނޯޓް: ބިޑު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނީ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ބިޑު ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެވެ. ބީލަން ހުޅުވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ތާރީޚަކީ އެއްވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ ސަރުކާރުން ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސައިފިނަމަ ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ ޖެހިގެން އަންނަ ރަސްމީ ދުވަހުގެ މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަޑީގައެވެ.

ބީލަން ހުށަހެޅުމާއި ހުޅުވަންވީ ތަނާއި ސުންގަޑި

 

14 އޮކްޓޫބަރު 2021