ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
ނަންބަރު: (IUL)298/298/2021/47
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 14 އޮކްޓޫބަރު 2021
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 15:31
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަލިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވޭޖް ޕޫލްގައި ރަޖިސްޓްރީ ވުމުގެ ފުރުސަތު

އިޢުލާން

           

މިރަށު މިސްކިއްތަކުގެ އިމާމްމުން ، މުދިމުން އަދި މަސައްކަތު މީހުން އަހަރީޗުއްޓީ އާއި އާއިލީ ޒިންމާ ޗުއްޓީ ނުވަތަ ސަލާމް ޗުއްޓީ ނަންގަވާ ހާލަތްތަކުގައި ވަގުތީގޮތުން އެމަޤާމުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ނެގުމަށް އެކުލަވާލެވޭ ވޭޖް ޕޫލްގައި ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

ވީމާ ވޭޖް ޕޫލްގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށް ބޭނުންވާ މަޤާމް ބަޔާންކޮށް ސިޓީއަކުން ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ތިރީގައި އެވަނީ ވޭޖް / ޕޫލް މަޤާމް ތަކާއި އުޖޫރަ ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލެވެ.

#

މަޤާމް

މަސައްކަތް ކުރާ ގަޑިއަކަށް

1

އިމާމް ސަނަދު އޮތް މީހަކަށް ( ނަމާދުކުރާ ވަގުތަށް )

61.00

2

މުދިމް ސަނަތު ނެތް މީހަކަށް ( ނަމާދުކުރާ ވަގުތަށް )

53.00

3

މަސައްކަތު

45.00

       

             

                     08 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1443

                  14 އޮކްޓޫބަރު    2021  

14 އޮކްޓޫބަރު 2021