ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: BML/PD/EOI/2021/007
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 14 އޮކްޓޫބަރު 2021
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 15:07
ސުންގަޑި: 31 އޮކްޓޫބަރު 2021 23:59
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ.
ދިވެހިރާއްޖެ
Designing and building an integrated dual-row cold aisle containment modular data centre

14 އޮކްޓޫބަރު 2021