ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި
ނަންބަރު: (IUL)199-GAS/199/2021/56
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 14 އޮކްޓޫބަރު 2021
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 14:29
ސުންގަޑި: 02 ނޮވެންބަރު 2021 12:00
ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ
ދިވެހިރާއްޖެ
މި އެޖެންސީގެ ބޭނުމަށް ވޭންއެއް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ:

އިޢުލާން

މި އެޖެންސީގެ ބޭނުމަށް ވޭންއެއް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ:

         މި އެޖެންސީގެ ބޭނުމަށް ވޭނެއް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

         މިކަމާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް މި އިޢުލާނާއި އެކު އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައި ވާނެއެވެ. އަދި މި އެޖެންސީގެ ވެބްސައިޓް www.nspa.gov.mv  ގައިވެސް ޝާއިޢު ކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.

        ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންނަމަ ތިރީގައިވާ ގަޑިތަކުގައި މި އޮފީހަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް އެދި ދަންނަވަމެވެ.

ތަފްޞީލު

ތާރީޚު

ދުވަސް

ގަޑި

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

26 އޮކްޓޯބަރ 2021

އަންގާރަ

12:00

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

02 ނޮވެމްބަރ 2021

އަންގާރަ

12:00

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ: މޫކައި ސުއިޓްސް 4 ވަނަ ފަންގިފިލާ (މ.ސަކައިމޫ( ގެ މީޓިންގ ރޫމްއަށް.

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ: މޫކައި ސުއިޓްސް 4 ވަނަ ފަންގިފިލާ (މ.ސަކައިމޫ( ގެ މީޓިންގ ރޫމްއަށް.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް:

-   ފޯން:  3005353+960-

-  ފެކްސް: +960-3003535

-  އީމެއިލް: [email protected]

މައުލޫމާތު ކަރުދާސް

 1. 1.   ތަޢާރަފް

(IUL)199-GAS/199/2021/56

ރިފަރެންސް ނަންބަރު

މި އެޖެންސީގެ ބޭނުމަށް 1 ވޭން ސަޕްލައިކޮށްދިނުން

މިކަމުގައި ހިމެނެނީ:

-          ކަސްޓަމްސް ޑިއުޓީ ދެއްކުމާއި

-          ކަސްޓަމްސް ކްލިއަރކުރުމާއި

-          ވެހިކަލް ރެޖިސްޓްރީކުރުން

-          ސަޕްލައިކޮށްދޭ ވެހިކަލްއަށް މަދުވެގެން 2 އަހަރުދުވަހުގެ ވޮރަންޓީ ދޭންވާނެއެވެ.

ސަޕްލައިކޮށްދޭ ވެހިކަލްގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމަށްޓަކައި މި އެޖެންސީއިން ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއްލައްވާ ވެހިކަލް އިންސްޕެކްޓްކުރެވޭނެއެވެ.

 

ހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތް

ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި: 1

-          ޙާލަތު/ ކޮންޑިޝަން: އާ / ބްރޭންޑް ނިއު

-          އިންޖީނު: ޑީސަލް އިންޖީނު، ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު ވެހިކަލް ދުއްވުމަށް ބޭނުންވާނެ ހުރިހާ ވަޞީލަތަކާއިއެކު ޤާއިމްކުރެވިފައި

-          ޖާގަ: 16 ސީޓްގެ

-          ހުންގާނު: އޮޓޮމަޓިކް ޓްރާންސްމިޝަން ، ޕަވަރ ސްޓެއަރިންގް ސިސްޓަމް

-          ކުލަ: ހުދު

-          ދުއްވާ ފަރާތް: ކަނާއަތް ފަރާތް

-          އެހެނިހެން ތަކެތި:

    ހުރިހާ ސީޓެއްގައި ޝީޓް ބެލްޓް

    ހުރިހާ ސީޓެއްގައި އެއަރ ބޭގް

    ހުރިހާ ޝީޓެއްގައި ޝީޓްކަވަރ

    ފުލް އެއަރ ކޮންޑިޝަން

-          އިނގިރޭސި ބަހުން ލިޔެފައިވާ މެއިންޓެނަނންސް މެނުއަލްއެއް އޮތުން

-          ވެހިކަލްގެ ހުރިހާ ނިޝާންތަކެއް އަދި އިރުޝާދުތަކެއް އިނގިރޭސި ބަހުން ހުރުން

-          ޢާއްމު މަރާމާތަށް ބޭނުންކުރެވޭފަދަ ޓޫލްކިޓް ސެޓެއް ހިމަނާފައިވުން

-          އުފެއްދިތާ ގިނަވެގެން 18 މަސްވެފައިވާ ވެހިކަލަކަށްވުން

-          ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު ދުއްވުމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ މީޓަރރެއް ހަމައަށް ހުރުން

 

އިތުރު ތަފްޞީލް

 

2. ބިޑާއި އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

 • އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ ފޮޓޯޖެހި އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ކަރުދާހެއްގެ ކޮޕީ.
 • ކުންފުންޏެއްނަމަ ކުންފުނީގެ ވަނަވަރު.
 • ކުންފުންޏެއްނަމަ ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ.
 • ޖީއެސްޓީ / ބީޕީޓީ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ.
 • އަންދާސީ ހިސާބު

ބިޑާއި އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި

ބިޑްގެ ވެލިޑިޓީ ޕީރިއަޑްގެ ގޮތުގައި މަދުވެގެން 60 ދުވަސް ހިމަނަންވާނެއެވެ.

ވެލިޑިޓީ ޕީރިއަޑް

 

 

3. ބިޑް ހުށަހެޅުމާއި ބިޑް ހުޅުވުން

 • ތަން: ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ކޮންފަރެންސް ރޫމް (މޫކައި ސުއިޓްސް 4 ވަނަ ފަންގިފިލާ)
 • ތާރީޚް: 02 ނޮވެމްބަރ 2021
 • ވަގުތު: 12:00
 • ބިޑް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ.

ބިޑް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ގޮތާއި ތާރީޚް އަދި  ގަޑި

 • ބިޑް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހެޅޭ ބިޑްތައް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.

ބިޑް ބަލައިގަތުން

 • ބިޑް ހުށަހަޅާ ހުރިހާ ފަރާތަކުންވެސް ބިޑް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ތާރީޚުގައި ބިޑް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 • ބިޑް ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ހުށަހެޅޭނީ އެއް ބިޑެވެ.
 • ބިޑް ހުށަހަޅާ ވަގުތުގައި ހުށަހެޅުނު ބިޑްތައް ހުޅުވާލާއިރު އެކި ފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅި އަގު ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށްވެސް ހާމަކޮށްދެވޭނެއެވެ.

ބިޑް ހުށަހެޅުން

 

 

4. ބިޑް އިވެލުއޭޓް ކުރުން

ބިޑް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގެ ކަންތައްތަކާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ބިޑް ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތަށް ރަސްމީކޮށް އެންގުމުގެ ކުރިން ބިޑް ހުށަހެޅި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އަދި ބިޑް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގެ ކަންތައްތަކުގައި ރަސްމީ ގޮތުން ނުހިމެނޭ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ބިޑް އިވެލުއޭޝަންގެ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ޙިއްސާ ނުކުރެވޭނެއެވެ.

ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން

ބިޑް އިވެލުއޭޓް ކުރާނީ މާލިއްޔަތާ ބެހޭ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް މި އެޖެންސީން ކަނޑައަޅާ އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީއަކުންނެވެ.

ބިޑް އިވަލުއޭޓް ކުރުން

 

5. ބިޑްއެވޯޑްކުރުން

ބިޑް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށްފަހު ފާސް ކުރުމަށް މި އެޖެންސީގެ ބިޑް ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭނެއެވެ. މާލިއްޔަތާ ބެހޭ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ބިޑް އެވޯޑް ކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާނީ މި އެޖެންސީގެ ބިޑް ކޮމިޓީ އިންނެވެ. ބިޑް އެވޯޑް ކުރާ ފަރާތަށް އީ.މެއިލް ނުވަތަ ލިޔުމުން އެކަން އެންގޭނެއެވެ.

ބިޑް އެވޯޑްކުރުން

 

 

6. އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާ

 • އަގަށް: 65 ޕޮއިންޓް

އަގަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނޭ ގޮތް:

 

 

 • ތަޖުރިބާ: 10 ޕޮއިންޓް

ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނޭ ގޮތް: ތަޖުރިބާ ގުނުމުގައި ބަލާނީ ހަތަރު ފުރޮޅުލީ އެއްގަމު ދުއްވާ އުޅަދު  ސަޕްލައި ކޮށްދީފައިވާ ލިޔުންތަކަށެވެ.  އެގޮތުން ކޮންމެ ލިޔުމަކަށް ލިބޭނީ 2 ޕޮއިންޓެވެ. އެންމެ ގިނަވެގެން ލިބޭނީ 10 ޕޮއިންޓެވެ.

 

 • ޑެލިވަރީ: 15 ޕޮއިންޓް

 

 

ޖުމްލަ: 100 ޕޮއިންޓް

14 އޮކްޓޫބަރު 2021