ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު:
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 14 އޮކްޓޫބަރު 2021
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 14:21
ބިލެތްފަހީ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރިންޓަރ މަޤާމުގެ A2 ޝީޓް އިސްލާހްކޮށް އަލުން އާއްމު ކުރުން

އިއުލާން    

މިސްކޫލުގެ ޕްރިންޓަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓް އިސްލާހްކޮށް އާއްމުކުރުން

                     މިސްކޫލުގެ ނަމްބަރ IUL)GS-103/GS-103/2021/15) އިއުލާނުން އިއުލާނު ކުރެވިފައިވާ ޕްރިންޓަރގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލައިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓް އިސްލާހްކޮށް މިއިއުލާނާއިއެކު އާންމުކުރަމެވެ.

14 އޮކްޓޫބަރު 2021