މުބާރާތް
ނަންބަރު: (IUL)298/298/2021/46
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 08 އޮކްޓޫބަރު 2021
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 21:55
ސުންގަޑި: 12 އޮކްޓޫބަރު 2021 14:00
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަލިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އަލިފުށި ކައުންސިލްގެ "ޤުރުއާން އޮޑިޝަން2021" ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

އިޢުލާން

އަލިފުށި ކައުންސިލްގެ "ޤުރުއާން އޮޑިޝަން2021" ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

 

           އަލިފުށި ކައުންސިލްގެ "ޤުރުއާން އޮޑިޝަން2021" ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

ގޮފިތައް ބެހިފައިވާ ގޮތް:  

#

އުމުރުފުރާ

ބަލައިގެން

ނުބަލާ

ޙާފިޘުންގެ ބައި

މަތިން

ތިރިން

މަތިން

ތިރިން

1

6އަހަރުން ދަށް

1ވަނަ ފޮތް

30ވަނަ ފޮތް

ޞަފްޙާ 1-11

ޟުޙާއިން ތިރި

މިއީ މުޅި ޤުރުއާން ހިތުދަސް ދަރިވަރުންނަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ބައެކެވެ. މި ބައިގައިވެސް ކިޔަވަން ޖެހޭނީ ތަޖްވީދުގެ ހަމަތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

2

9އަހަރުން ދަށް

ފުރަތަމަ 3 ފޮތް

ފަހު 3 ފޮތް

1ވަނަ ފޮތް

30ވަނަ ފޮތް

3

12އަހަރުން ދަށް

ފުރަތަމަ 5 ފޮތް

ފަހު 5 ފޮތް

ފުރަތަމަ 2 ފޮތް

ފަހު 2 ފޮތް

4

15އަހަރުން ދަށް

ފުރަތަމަ 7 ފޮތް

ފަހު 7 ފޮތް

ފުރަތަމަ 3 ފޮތް

ފަހު 3 ފޮތް

5

18އަހަރުން ދަށް

ފުރަތަމަ 9 ފޮތް

ފަހު 9 ފޮތް

ފުރަތަމަ 4 ފޮތް

ފަހު 4 ފޮތް

6

18އަހަރުން މަތި

ފުރަތަމަ 15 ފޮތް

ފަހު 15 ފޮތް

ފުރަތަމަ 5 ފޮތް

ފަހު 5 ފޮތް

ނޯޓް: މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ބައިވެރިންގެ ޢުމުރު ކަނޑައަޅާނީ 2021 ޖަނަވަރީ 01އަށެވެ.

           މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް މިއިދާރާއިން ރަސްމީ ގަޑީގައި ލިބެން ހުންނާނެ ވަހަކަ ދެންނެވީމެވެ. ފޯމް ހުށަހެޅުމުގެ އެންމެ ފަހު ތާރީޚަކީ 2021 އޮކްޓޫބަރު 12ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 14:00ގެ ކުރިންކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.

މިހެންވެ މިކަން އާންމުކޮށްއަންގާ އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

            03   ރަބީޢުލްއަޢްވަލް  1443

            09    އޮކްޓޫބަރު    2021

08 އޮކްޓޫބަރު 2021