ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: IUL)333/333/2021/30)
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 16 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 14:15
ސުންގަޑި: 23 ސެޕްޓެންބަރު 2021 14:00
މާލެއަތޮޅު ތުލުސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޒުންބާ ކުލާހެއް ހިންގުން

ޒުންބާ ކުލާހެއް ހިންގުން

 

 

 

އަންހެނުން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ އިން އިސްނަގައިގެން މި ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން ކަނބަލުންނަށް ޒުންބާ ކުލާހެއް ހިންގުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ވީމާ،ޒުންބާ ކުލާހުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 19 ސެޕްޓެމްބަރ 2021ން ފެށިގެން 23 ސެޕްޓެމްބަރ 2021ށް ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ދުރުވެ ނަންނޯޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. އިތުރު މަޢުލުމާތު ހޯދުމަށް 7974802 އަދި 7363206 މި ދެނަންބަރަށް ގުޅުއްވާލެއްވުން އެދެމެވެ.

އެހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

16 ސެޕްޓެންބަރު 2021