ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)333/333/2021/29
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 12 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 13:10
ސުންގަޑި: 30 ސެޕްޓެންބަރު 2021 23:59
މާލެއަތޮޅު ތުލުސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކ.ތުލުސްދޫއިން ދޫކުރެވިފައިވާ 125 ގޯތި އިންވަކި ކުރުމާއި ގުޅޭ

ކ.ތުލުސްދޫއިން ދޫކުރެވިފައިވާ 125 ގޯތި އިންވަކި ކުރުމާއި ގުޅޭ :

           ކ.ތުލުސްދޫ އިން ތުލުސްދޫގެ ރައްޔިތުންނަށާއި ޅ. މާފިލާފުށީގެ ރައްޔިތުންނަށް ދޫކުރައްވާފައިވާ 125 ގޯތީގެ އިންވަކި ކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް މިކައުންސިލުން މިދަނީ ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ ފަހަރު ސާފުކުރުމަށް ދެންނެވުނު (   B-24,B-23,B-22,B-21,B20,B-19,B-08  ) ބްލޮކްތަކުގެ ވެރިންނަށް އެފަރާތެއް ގޯއްޗާއި މަގު ސާފުކުރުމަށް ވާނީ ދެންނެވިފައެވެ. ނަމަވެސް ގިނަ ފަރާތްތަކަކުން ގޯތީގެ އިންވަކިކޮށްދެވޭ ވަރަށް ގޯތި ސާފުކޮށްފައި ނުވާތީ ގޯތިތަކުގެ އިންވަކިކޮށްދިނުމަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަތިވެފައެވެ. އެހެންކަމުން ކޮންމެ ބްލޮކެއްގެވެސް ހުރިހާފަރާތްތައް ގުޅިގެން މުޅިބްލޮކު އެއްކޮށް މި ސެޕްޓެމްބަރ 30 ގެ ނިޔަލަށް ސާފުކޮށް ނިންމުމަށްދަންނަވަމެވެ. އަދި އެބްލޮކެއް  އިންވަކިކޮށްދެވޭވަރަށް  ސާފު ކުރުމުން ނޫނީ ދެން އެބްލޮކަކުން ގޯތީގެ އިން ޖަހައިދެވެން ނެތްވާހަކަވެސް ހިތާމައާއި އެކު ދަންނަވަމެވެ. އަދި ބްލޮކެއް ސާފު ކުރުމަށްފަހު ކައުންސިލަށް އެންގުމުން އެ ބްލޮކެއްގެ އިން ވަކިކޮށްދެވޭނެ ވާހަކަވެސް ދަންނަވަމެވެ.

ބްލޮކް B01

ގޯތި ދޫކުރެވުނު ފަރާތް

ގޯތީގެ/ގުރުއަތުނަންބަރު:

ޢަބްދުލް މަޖީދު މުޙައްމަދު ވައިޓްރޯސް/ކ.ތުލުސްދޫ

B01-13

ޠަލްހަތު ސަލީމް އޭރީޒް/ކ.ތުލުސްދޫ

B01-14

އާދަމް އިބްރާޙީމް ގ. ސެންޓްގެ/މާލެ

B01-11

ޢަބްދުﷲ ޢަލީ ހ.ވޭމުއިވިލާ/މާލެ

B01-12

ބްލޮކް B08

އަޙްމަދު ރަޝީދު ގ. އަލިމަސްގެއިރުމަތީބައި/މާލެ

B08-06

 

 

 

ބްލޮކް B11

 

ގޯތި ދޫކުރެވުނު ފަރާތް

ގޯތީގެ/ގުރުއަތުނަންބަރު:

މަރްޔަމް ޝިއުނާ ދޮންގާ/ކ.ތުލުސްދޫ

B11-03

ޢަލީ މިޞްބާޙް ދިގުދުނި/ކ.ތުލުސްދޫ

B11-04

ފާޠިމަތު ހައުލާ މަލްޙް /ކ.ތުލުސްދު

B11-02

ޢަބްދުއްރަހީމް ޢަލީ މ.ކިރަން/މާލެ

B11-01

 

ބްލޮކް B12

އިބްރާހީމް ނާފިޒް ވައްކަނޑު/ކ.ތުލުސްދޫ

B12-07

ނާޝިދާ މޫސާ ވީނަސް/ކ.ތުލުސްދޫ

B12-01

މުޙައްމަދު އަޝްރަފް ނައިޓްރޯސް/ކ.ތުލުސްދޫ

B12-05

ޢަބްދުﷲ މުނާޒް އަސުރުމާގެ/ކ.ތުލުސްދޫ

B12-04

ފާޠިމަތު ޝާފިޔާ އޭރީޒް/ކ.ތުލުސްދޫ

B12-11

ޝިފާޒް ދާއޫދު ފުނަމާގެ/ކ.ތުލުސްދޫ

B12-08

މުމްތާޒް މުޖުތަބާ އަސުރުމާގެ/ކ.ތުލުސްދޫ

B12-10

ފާޠިމަތު މުޙައްމަދު ފިއުޗަރ/ކ.ތުލުސްދޫ

B12-09

އަޙްމަދު ނިއުޝާދު ނޫރުވާދީ/ކ.ތުލުސްދޫ

B12-03

ޢަބްދުﷲ އިޝާން ނައިޓްރޯސް/ކ.ތުލުސްދޫ

B12-02

އާމިނަތު އިފްތިޝާމާ ތިޔަނި/ކ.ތުލުސްދޫ

B12-06

އަލްމަރްހޫމް ޢަބްދުލް ޖަލީލް މއ. ގަޖުރާގެ/މާލެ

B12-12

 

ބްލޮކް B13

ޢަލީ އަޚްތަރު ހިރިޔާ/ކ.ތުލުސްދޫ

B13-07

މޫސާ އަޙްމަދު ފިނިހިޔާގެ/ކ.ތުލުސްދޫ

B13-03

އަޙްމަދު އިމްތިޔާޒު ސީވީޑް/ކ.ތުލުސްދޫ

B13-11

މޫސާ އަސްވަދު ފިއުޗަރ/ކ.ތުލުސްދޫ

B13-09

އާމިނަތު ޙުސައިން މާފޮޅޭގެ/ކ.ތުލުސްދޫ

B13-05

ޙުސައިން ޝާހިދު ދޮންގާ/ކ.ތުލުސްދޫ

B13-04

ޢާއިޝާތު ރަޝާދު ވީނަސް/ކ.ތުލުސްދޫ

B13-10

ޙަލީމާ އަޙްމަދު އަސުރުމާގެ/ފ. ފީއަލީ

B13-01

މުޙައްމަދު ނާޝިދު މ. މޯރާ/މާލެ

B13-12

ފާޠިމަތު އިބްރާހީމް ލައިޓް/ޅ.ހިންނަވަރު

B13-08

ޢަބްދުއްރަޙީމް ޙުސައިން ފުޅު މއ.ފަރަންސާގެ/މާލެ

B13-02

ޔޫސުފް އީސާ ގ.އަންކާރާ/މާލެ

B13-06

ބްލޮކް B14

ޢާއިޝަތު ތިފްލާ ޔެލޯރޯޒް/ކ.ޔުލުސްދޫ

B14-10

ޠާހާ މުޙައްމަދު ނަޞްރުވިލާ/ކ.ތުލުސްދޫ

B14-03

ޢުމަރު ޞަބާޙް ދޮންގާ/ކ.ތުލުސްދޫ

B14-01

މަރްޔަމް އާތިކާ ނައިޓްރޯސް/ކ.ތުލުސްދޫ

B14-05

ޢާއިޝަތު ޝަހުލާ ނިޔާމަ/ކ.ތުލުސްދޫ

B14-12

ޙަސަން ސަލީމް އުދަރެސްވިލާ/ކ.ތުލުސްދޫ

B14-11

އަޙްމަދު ސަމީލް ޕޫލް/ކ.ތުލުސްދޫ

B14-08

ޙަސަން އަފްސާން ހުދުވެލި/ކ.ތުލުސްދޫ

B14-06

ޢަބްދުއްސަލާމް ފިނިހިޔާގެ/ކ.ތުލުސްދޫ

B14-07

ފާޠިމަތު އަޒްމާ ހީނާގެ/ކ.ތުލުސްދޫ

B14-02

އާދަމް ޔޫސުފް ހ.ކަނޑުހާ، މާލެ

B14-04

ވަޙީދާ މުޙައްމަދު މ.ތުނިވެލި/މާލެ

B14-09

 

 

 

 

 

ބްލޮކް B15

ޙުސައިން ފިރާޤް މަލަޙް/ކ.ތުލުސްދޫ

B15-06

ޢަބްދުﷲ ޝަރަފް ރަންވެލި/ކ.ތުލުސްދޫ

B15-09

ޙަސަން މަފާޒު ނޫވިލް/ކ.ތުލުސްދޫ

B15-01

ފާޠިމަތު ފަރީޝާ ދަފްތަރުނަންބަރު 065/މާލެ

B15-11

އަޙްމަދު ވަހީދު ގ.ވައްފުށި/މާލެ

B15-03

ނާޖިޔާ މުޙައްމަދު ޢަލީ ހ.ރެޑްލައިން/މާލެ

B15-05

ޒުހުދާ އަލީ ގ.ކެދެރާ/މާލެ

B15-10

އާމިނަތު ލީލާ ގ.ވެނީޒިއާ/މާލެ

B15-02

އަލްމަރްހޫމް އާދަމް ޙުސައިން ފުޅު މ. އެމޭޒން/މާލެ

B15-04

އަލްމަރްހޫމާ ޝަކީބާ ޢަލީ މއ. ޖަނބުރޯލްގެ/މާލެ

B15-08

ޢަބްދުލް އަނީ ޢަލީ މ.މެމޮރީވިލާ/މާލެ

B15-12

ޢަބްދުﷲ ޖަލީލް މ.ދޫރެސް/މާލެ

B15-07

 

ބްލޮކް B16

ޚަދީޖާ ނިޒާރު މަލްޙް/ކ.ތުލުސްދޫ

B16-01

ޙަސަން ފާރިސް ނިޔާމަ/ކ.ތުލުސްދޫ

B16-08

އާމިނަތު މުޝީރާ ކޯވާރު/ކ.ތުލުސްދޫ

B16-09

މުޙައްމަދު ޝާމް ތިލަފަރު/ކ.ތުލުސްދޫ

B16-10

ޢާއިޝަތު ޙުސައިން މާފޮޅޭގެ/ކ.ތުލުސްދޫ

B16-06

ޙުސައިން ޙަމީދު ދިގުދުނި/ކ.ތުލުސްދޫ

B16-03

އަޙްމަދު ނުއުމާން ނައިޓްރޯސް/ކ.ތުލުސްދޫ

B16-02

މުޙައްމަދު ސަލީމް މ.އޯކިޑްވިލާ/މާލެ

B16-07

އިސްހާޤް އަލީ އޮކާރާ/ކ.މާލެ

B16-05

މުޙުސިނާ ހާރޫން މ.ޓަރކީ/މާލެ

B16-04

 

ބްލޮކް B17

މުޙައްމަދު ނަދީމް ވީނަސް/ ކ.ތުލުސްދޫ

B17-11

ޢަބްދުﷲ ފައިރޫޒް ޔެލޯރޯޒް/ކ.ތުލުސްދޫ

B17-08

މުސްލިމާ ޒަރީރް ޕެރިސް/ކ.ތުލުސްދޫ

B17-14

ޢާއިޝަތު ބިޝާރާ ނޫރުމަންޒިލް/ކ.ތުލުސްދޫ

B17-13

މަރްޔަމް އަޒްމާ ހީނާގެ/ކ.ތުލުސްދޫ

B17-06

ފާޠިމަތު ޝަހުލާ ބޮންތި/ކ.ތުލުސްދޫ

B17-09

އަޙްމަދު ސަވާދު ނައިޓްރެސްޓް/ކ.ތުލުސްދޫ

B17-02

އިސްމާޢީލް ޝަފީޤް ގ. ތުނަ/މާލެ

B17-12

ޘުރައްޔާ އާދަމް ގ.އަލިމަސްގެ/މާލެ

B17-05

އަޙްމަދު މަނިކް މ. މާކަރީ/މާލެ

B17-07

މުޙައްމަދު ޙަލީމް މއ.ޒެޕްލިން/މާލެ

B17-03

 އިނާޔާ ހ.މަދޮށި ކުރި/މާލެ

B17-10

މުޙައްމަދު މަޢުރޫފް ޖަމީލް މ.ދޫރެސް

B17-04

އާތިފް ޖަމީލް މ.ދޫރެސް/މާލެ

B17-01

ބްލޮކް B18

މަރްޔަމް ޝަޒްމީނާ ސައުތުލައިޓް/ކ.ތުލުސްދޫ

B18-13

މަރްޔަމް ނަރީމާ މަލްޙް/ކ.ތުލުސްދޫ

B18-02

ޒޫނާ އަޙްމަދު ފިނިހިޔާގެ/ކ.ތުލުސްދޫ

B18-08

ސަލްމާ އިބްރާހީމް މާބަދި/ ކ.ތުލުސްދޫ

B18-12

ފާޠިމަތު ޘަނާ ސެޓާން/ކ.ތުލުސްދޫ

B18-11

މުޙައްމަދު އިޙްސާން ނޫރުވާދީ/ކ.ތުލުސްދޫ

B18-06

ޢަލީ ރުޙްޝާން ނޫރުވާދީ/ކ.ތުލުސްދޫ

B18-03

ޙުސައިން ސިމްތާޒް ވަހީދުގެ/ކ.ތުލުސްދޫ

B18-01

ފާޠިމަތު އިނާޝާ ތިޔަނި/ކ.ތުލުސްދޫ

B18-07

ފާޠިމަތު މުޙައްމަދު ހ.ޗިނާރު/މާލެ

B18-05

ހަލިމާ ޒާހިރު މ.ކިރަން/މާލެ

B18-10

މުޙައްމަދު ނަސީމް ގ.ކެދެރާ/މާލެ

B18-14

އާމިނަތު ކްރިޝްނާ ހ.ދިޔަދޫގެ/މާލެ

B18-09

ޙަލީމާ އަޙްމަދު ބޮޑުގަސްދޮށުގެ/ޅ.ކުރެންދޫ

B18-04

 

ބްލޮކް B19

މަރްޔަމް ޝާފިއްޔާ ރަންވެލި/ކ.ތުލުސްދޫ

B19-02

އަޙްމަދު ނިޔާޒް ވ.ލެންސް/މާލެ

B19-01

 

ބްލޮކް B20

އާދަމް އަރްޝަދު ވެސްޓްވިލާ/ކ.ތުލުސްދޫ

B20-01

ޢަބްދުﷲ ރަދީފް ޕެރިސް/ކ.ތުލުސްދޫ

B20-02

އަޙްމަދު ހަޒުރަތު މީނާޒް/ކ.ތުލުސްދޫ

B20-03

އަޙްމަދު ޝިފާޒް ވަހީދުގެ/ކ.ތުލުސްދޫ

B20-04

 

ބްލޮކް B21

އަޙްމަދު ޙިޝާމް ޝަހީމް ޝާހި/ކ.ތުލުސްދޫ

B21-03

މުޙައްމަދު ޤާސިމް ރެޑިއަމްގެ/ޅ. ހިންނަވަރު

B21-01

ނަޖްވާ މުޙައްމަދު ހ. ރެޑްލައިން/މާލެ

B21-02

ޢަލީ ރަމީޒް މ.ވައްތިޔަރަގެ/މާލެ

B21-04

 

ބްލޮކް B22

އާމިނަތު އަސްރާ މީނާޒް/ކ.ތުލުސްދޫ

B22-03

އާމިނަތު މޫސާ ދީދީ މ.މާކަނޑު/މާލެ

B22-01

ނުޢުމާން ޖައުފަރު ހ.ދަކަނދާމާ/މާލެ

B22-02

 

 

ބްލޮކް B23

ޙަސަން ސުޖާޢު ދިގުދުނި/ކ.ތުލުސްދޫ

B23-01

ޙުސައިން އާދަމް ރީތިވިލާގެ/ކ.ތުލުސްދޫ

B23-08

އިބްރާހީމް އަސްއަދު ވެސްޓްވިލާ/ކ.ތުލުސްދޫ

B23-07

ޢަބްދުﷲ އައްބާސް ނަފާ/ކ.ތުލުސްދޫ

B23-12

އަޙްމަދު ވިޝަލް އިރަމާވިލާ/ކ.ތުލުސްދޫ

B23-04

ޙަދިޖާ ޝަރަފިއްޔާ ރަންވެލި/ކ.ތުލުސްދޫ

B23-09

ސިނާޙް ޖަލީލް އިވްނިންގވިލާ/ކ.ތުލުސްދޫ

B23-02

މުޙައްމަދު ނަސީމް ހ.ސެމޮއާ/މާލެ

B23-10

އަލްމަރްހޫމް ޢަލީ ނަސީމް ހ.ރެޑްލައިން/މާލެ

B23-05

ފާޠިމަތު ވަހީދާ ގ.ހޮޅިގެ/މާލެ

B23-11

ޢަބްދުﷲ އަނީސް މ.ތުނިވެލި/މާލެ

B23-03

ފާޠިމަތު ނަޚްމާ ޝަޢުގީ ބޮނަސޭރާ/ކ.ތުލުސްދޫ

B23-06

 

ބްލޮކް B24

ޢާއިޝަތު ރަވްހަތު މީނާޒް/ކ.ތުލުސްދޫ

B24-01

އަލްމަރްހޫމް ޙަސަން ޢަލީ  ޝާރޯކު/މާލެ

B24-03

މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ފުޅު ގ.ސިނަމާލެ 1 12-05/މާލެ

B24-02

 

މިހެންވެ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

12 ސެޕްޓެންބަރު 2021