ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (ILU) F13-HC/2021/09
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 14 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 13:08
ސުންގަޑި: 16 ސެޕްޓެންބަރު 2021 14:00
ބ. ހިތާދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު
ދިވެހިރާއްޖެ
މަސައްކަތު (ވަގުތީ) ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގެގޮތުގެ ޝީޓް ( A2 ޝީޓް )

          

މިމަރުކަޒުގެ ނަންބަރ:  F13-HC/2021/06(ILU) (23 ޖޫން 2021) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް ( A2 ޝީޓް) އާއިމެދު އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 16 ސެޕްޓެންބަރ 2021 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މިމަރުކަޒުގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް [email protected]  އަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ 2021

14 ސެޕްޓެންބަރު 2021