ކުއްޔަށް ހިފުން
ނަންބަރު: (IUL)32-A2-PR/1/2021/23
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 01 އޮގަސްޓް 2021
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 12:00
ސުންގަޑި: 11 އޮގަސްޓް 2021 11:00
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ގުދަނެއް ހޯދުމަށް

     ނަންބަރު:(IUL)32-A2-PR/1/2021/23

 

 

 

އިޢުލާން

 

ގުދަނެއް ހޯދުމަށް

 

 

މި އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް މާލެއިން ގުދަނެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

 

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 04 އޯގަސްޓް 2021 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި އޮފިހަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 11 އޯގަސްޓް 2021 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

މި އިޢުލާނާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި މަޢުލޫމާތު ސެޝަނަށްފަހު މި އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓު www.agoffice.gov.mv ގައި ޝާއިޢު ކުރެވޭނެއެވެ.

 

 

21 ޛުލްޙިއްޖާ 1442

 

01 އޮގަސްޓް 2021