ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)343/343/2020/72 : ނަމްބަރު
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 21 ސެޕްޓެންބަރު 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 13:45
ސުންގަޑި: 26 ސެޕްޓެންބަރު 2020 14:00
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ބޮޑުފޮޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ބައެއްތަކެތި ނީލަން ކިއުމާއި ގުޅޭ:

 

އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ބޮޑުފޮޅުދޫ ކައުންސިލްގެ ޢިދާރާ

 

 އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ

އިޢުލާން

ބައެއްތަކެތި ނީލަން ކިއުމާއި ގުޅޭ:

 

މިއިދާރާއިން ނަގާފައިވާ ބައެއްތަކެތި ނީލަން ކިޔުން 26 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 ދުވަހުގެ މެންދުރު 2.00 ގައި މިއިދާރާގެ ގޯތިތެރޭގައި އޮންނާނެއެވެ. މިނީލަމުގައި ވީހައި ގިނަ ފަރާތްތަކަކުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން ދެއްވުމަކީ މިއިދާރާގެ އެދުމެކެވެ.

    މި  ނީލަމުން ނަންގަވާ ތަކެތީގެ އަގު ވަގުތުން އަދާ ކުރައްވަން ޖެހޭނެއެވެ. ނީލަމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ވަޑައިގަންނަވާނީ މިއިދާރާގެ ކައިރިއަށެވެ.   ނީލަމުން ނަންގަވާ ތަކެތި ނީލަން ނިމޭތާ އެއްގަޑި އިރު ތެރޭގައި ގެންދަވަން ވާނެއެވެ. އެއްގަޑިއިރު ތެރޭގައި ނުގެންދަވާ ތަކެތި ބޭނުންނެތީކަމުގައި ބަލައި، އުކައިލުން ނުވަތަ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްލުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ނީލަން ކިއުަމަށް ހަމޖެހިފައިވާ ތަކެތީގެ ތަފްސީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

އަދަދު

ބާވަތް

ހާލަތު

އަގު

1

މިނ ބަރ

ހަލާކުވެފައި

100

165

ވަކި ރެކް ހަރުކުރާ

ރަގަޅު

50 (ފެށޭއަގު50އެތިކޮޅު)

2

 ޑީ ފްރީޒަރ

ހަލާކުވެފައި

100

1

ކާރޗަރ މެޝިން

ހަލާކުވެފައި

100

8

މޮނިޓަރ

ހަލާކްވެފައި

20

3

ދޮރު އެލްމެނިއަމް

ރަގަޅު

100

2

ތައްގަނޑު ގާއަޅާ

ހަލާކުވެފައި

100

1

އެމްޕްލިފަޔަރ

ހަލާކުވެފައި

10

1

މެގަ ފޯން

ހަލާކުވެފައި

20

1

ވޯޓް ފޮށި

ހަލާކުވެފައި

30

2

އައިސް އަލަމާރި 

ހަލާކުވެފައި

100

3

އޭސީގެ އިންޑޯގެ ބައިތައް

ހަލާކުވެފައި

50

2

ގޮދަޑި.

ހަލާކުވެފައި

10

50

ޑައުން ލައިޓް

ރަގަޅު

10

72

ބިއްލޫރިގަނޑު ރެކްހަރުކުރާ

ރަގަޅު

10

50

ލަކުޑި ފިލާކޮޅު ރެކް ހަރުކުރާ

ރަގަޅު

10

4

ލޯޑް

ހަލާކުވެފައި

20

1

ކޫލަރ

ހަލާކުވެފައި

20

6

ޕްރިންޓަރ

ހަލާކުވެފައި

20

2

ބޮޑު ފުޅި (ކޫލަރުގެ)

ހަލާކުވެފައި

20

1

ޓޫލް ބޮކްސް

ހަލާކުވެފައި

20

1

ފަންކާ

ހަލާކުވެފައި

50

1

ވެލްޑިން ޕްލާންޓް

ހަލާކުވެފައި

20

2

މާކަރީ ލައިޓް

ހަލާކުވެފައި

20

2

އޭސީ

ހަލާކުވެފައި

50

1

ފެން ޕަމްޕު

ހަލާކުވެފައި

20

1

ކޮންގްރިޓް މެސިން

ހަލާކުވެފައި

500

 

                  ވީމާ، މިކަން އެންގުމަށްޓަކައި އާއްމުކޮށް އިއުލާން ކުރީމެވެ.

                  21 ސެމްޓެމްބަރު 2020

 

 

 

 

21 ސެޕްޓެންބަރު 2020