ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: 15/2020/(IUL)P2C
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 21 ސެޕްޓެންބަރު 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 08:47
ސުންގަޑި: 15 އޮކްޓޫބަރު 2020 14:00
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ވިލިނގިލީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ތަރުޖަމާނުން ހޯދުމާއިގުޅޭ.

ތަރުޖަމާނުން ހޯދުމާއިގުޅޭ.

 

 

ތަރުޖަމާނުން ހޯދުމަށް ކުރެވުނު މިކޯޓުގެ ނަންބަރު (IUL)P2C/2020/14 އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ސިޓީ ލިބިފައި ނުވާތީ ތަރުޖަމާނުން ހޯދަށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ. މިކަމަށް އެދި ކުރިން ސިޓީ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުން ސިޓީ ހުށަހަޅުއްވަން ނުޖެހޭނެއެވެ.

 

ވީމާ، މިކޯޓުން ބަލަމުންދާ ބައެއް މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ތިރީގައި މިވާ ބަސްބަހުގެ ތަރުޖަމާނު ކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކާއެކު ސިޓީ ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

ބަންގާޅު ބަސް، އިނގިރޭސި ބަސް، ޗައިނާ ބަސް، ޖަޕާނު ބަސް، ހިންދީ ބަސް، އުރުދޫ ބަސް، މަޅިޔާޅަމް ބަސް، މަންމަން ބަސް (އަޑުއިވުމާއި ވާހަކަ ދެއްކުމުން މަހުރޫމްވެފައިވާ މީހުންގެ ބަސް)

 

ޝަރުތު: އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ބަސްބަހުން ދައްކާ ވާހަކަތައް ދިވެހި ބަހަށް ފަރިތަކަމާއެކު ތަރުޖަމާ ކޮށްދިނުމާއި، އަދި ދިވެހި ބަހުން ދައްކާ ވާހަކަ އެ ބަސްބަހަށް ފަރިތަކަމާއެކު ތަރުޖަމާ ކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރުން.

 

އުޖޫރަ: ކޯޓުގައި ހޭދަކުރާ ކޮންމެ ގަޑިއިރަކަށް -/400 ރުފިޔާ (ހަތަރު ސަތޭކަ ރުފިޔާ)

 

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:

-          އެދޭ ސިޓީ

-          ޕާސްޕޯޓު / އައިޑީކާޑުގެ ކޮޕީ

-          ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ

-          ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ

-          ވަނަވަރު

 

ވީމާ، މިކަމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން މި ކޯޓުގެ ތަރުޖަމާނުންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށްޓަކައި، 15 އޮކްޓޫބަރ 2020 ވާ ބްރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މި ކޯޓަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

21 ސެޕްޓެންބަރު 2020