ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
ނަންބަރު: (IUL)170-HR/170/2020/53
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 30 ޖުލައި 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 2216
ސުންގަޑި: 06 އޮގަސްޓް 2020 2359
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕާޓް-ޓައިމް ލެކްޗަޗާރުން ނެގުމަށް ކޮއްފައިވާ އިއުލާނުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާ ގުޅޭ

 

ޕާޓް-ޓައިމް ލެކްޗަޗާރުން ނެގުމަށް ކޮއްފައިވާއިއުލާނުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާ ގުޅޭ

 

2020 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ސެމިސްޓަރގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވާސިޓީގެ އެކި ކޯސްތަކުގައި ކިޔަވައިދެއްވާނެ ޕާޓް-ޓައިމް ލެކްޗަޗާރުން ނެގުމަށް ކޮއްފައިވާ ނަންބަރު (IUL)170-HR/170/2020/52 (24 ޖުލައި 2020) އިއުލާނުގެ މުއްދަތު 06 އޯގަސްޓު 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ 23:59 ގެނިޔަލަށް އިތުރުކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

2020-07-30