ކުއްޔަށް ހިފުން
ނަންބަރު: (IUL)GS-120/GS-120/2020/7
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 21 ޖުލައި 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 14:40
ސުންގަޑި: 18 އޮގަސްޓް 2020 10:00
ރަސްމާދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރިންސިޕަލް ހުންނަވާނެ ގެއެއް ކުއްޔަށް ހިފުމާއި ގުޅޭ


ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

 ޕްެރިންސިޕަލް ހުންނަވާނޭ ގެއެއް ކުއްޔަށް ހިފުމާއި ގުޅޭ

  • މި ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް ހުންނަވާނެ ގެއެއް ހޯދުމަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ. މިމަސައްކަތައް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް ބީލަން ފޮތުގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

 

  • މިބީލަންތަކުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން، 22 ޖުލައި 2020 އިން 6 އޯގަސްޓް 2020 އަށް ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު 08:00 އިން މެންދުރު 01:00 އަށް ނަންނޯޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

 

  • މިމަސައްކަތާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 6 އޯގަސްޓް 2020 ބްރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 01:00 ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ލިޔުމުން ފޮނުއްވުންއެދެމެވެ.

 

  • މިމަސައްކަތާއި ބެހޭގޮތުން ބާއްވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން 9 އޯގަސްޓް 2020 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 12:00 ގައި ރަސްމާދޫ ސްކޫލްގެ ގްރޭޑް 8 ގެ ކުލާހުގައެވެ.

 

  • ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ 18 އޯގަސްޓް 2020 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 ގައި ރަސްމާދޫ ސްކޫލްގެ ގްރޭޑް 8 ގެ ކުލާހުގައެވެ.

 

ނަންނޯޓް ކުރުމާއި، އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

  • ·        ރަސްމާދޫ ސްކޫލް، ރ.ރަސްމާދޫ
  • ފޯން:  6580330
  • އީ-މެއިލް: [email protected]

 

30 ޛުލްޤައިދާ 1441ހ.

 

21 ޖުލައި 2020