ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)426/426/2020/230
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 20 ޖުލައި 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1459
ސުންގަޑި: 04 އޮގަސްޓް 2020 1400
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން

އިޢުލާން

ތިރީގައި މަޢުލޫމާތު ދެވިފައިވާ އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީތައް ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މި އިދާރާ އަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

 

#

ބާވަތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

1

މޮޓޯސައިކަލް

A0J4104

2

މޮޓޯސައިކަލް

A0J7860

3

މޮޓޯސައިކަލް

A0B7763

 

ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ، 04 އޮގަސްޓު 2020 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން އީމެއިލްގެ ޒަރީޢާއިން މި އިދާރާގެ ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީހަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

އީމެއިލް އެޑްރެސް: [email protected]

2020-07-20