ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)426-3B/426/2020/212
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 19 ޖުލައި 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1333
ސުންގަޑި: 23 ޖުލައި 2020 1400
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސ. މަރަދޫ ގުމްރީގެ އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން

އިޢުލާން

 

            މިދަންނަވާ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

            ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 23ޖުލައި 2020 ވާބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ލިޔުމަކުން މިއޮފީހަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

#

އަވަށް

ގޭގެ ނަން

ރަޖިސްޓަރީގެ ބާވަތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

1

ސ. މަރަދޫ

ގުމްރީގެ

 ޢިމާރާތާއިގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

60

 

                             28  ޛުލްޤަޢިދާ 1441ހ.

2020-07-19