ދެންނެވުން
ނަންބަރު: (IUL)38-CA/38/2020/12
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 13 ޖުލައި 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1611
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު ނަންއަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުން

ނަންބަރު: IUL)38-CA/38/2020/12)

އިޢުލާން

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު

ނަންއަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުން

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން އަނބުރާ ގެންދިއުމުގެ ފުރުޞަތު (މި ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު IUL)38-AA/38/2020/5) އިޢުލާނުން) ހުޅުވާލުމާ ގުޅިގެން ތިރީގައި މިދަންނަވާ 8 ކެންޑިޑޭޓުން ނަންއަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާތީ، އެކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު

 މީދޫ ދާއިރާ (އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަ ކޮށްފައިވާ ގޮނޑި)

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 6

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، ޢާއިޝަތު ޝޫޒާ، ކުދިމާވިލާ / ސ. މީދޫ؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ކުދިމާވިލާ / ސ. މީދޫ

   

 ކ. ތުލުސްދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 17

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، ޙުސައިން އަރްޝަދު، ލާލު / ކ. ތުލުސްދޫ؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ލާލު / ކ. ތުލުސްދޫ

   

 ހއ. އުލިގަމު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 9

އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓް،  ނަސްރީނާ މޫސާ، ހިރުދުމާގެ / ހއ. އުލިގަން؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހިރުދުމާގެ / ހއ. އުލިގަން

އަމިއްލަގޮތުން

 ނ. މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 11

އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓް،  ޖަޢުފަރު ޢަލީ، ޑައިމަންޑްވިލާ / ނ. މަގޫދޫ؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ޑައިމަންޑްވިލާ / ނ. މަގޫދޫ

އަމިއްލަގޮތުން

 ލ. އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4

އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓް،  އިބްރާހީމް ޙަމީދު، އާސްމާނުވިލާ / ލ. އިސްދޫ؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: އާސްމާނުވިލާ / ލ. އިސްދޫ

އަމިއްލަގޮތުން

 ގއ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 12

އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓް،  ނަދީމް އަޙްމަދު، ހިލިހިލާގެ / ގއ. ނިލަންދޫ؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހިލިހިލާގެ / ގއ. ނިލަންދޫ

އަމިއްލަގޮތުން

 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު

ލ. މާމެންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 5

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، ޢާއިޝަތު ޞަޠުމާ، ފިތުރޯނުވިލާ، ލ. މާމެންދޫ؛ ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ. ޝަރާޝާ (ގްރައުންޑް ފްލޯރ)، މާލެ

   

ލ. ކަލައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 16

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، އާމިނަތު ރަޙީމާ، ފޯލައިޓް، ލ. ކަލައިދޫ؛ ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ. ޝަރާޝާ (ގްރައުންޑް ފްލޯރ)، މާލެ

   
2020-07-13