ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި
ނަންބަރު: (IUL) PSM-FP/ PSM/2020/49
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 29 ޖޫން 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1153
ސުންގަޑި: 05 ޖުލައި 2020 1500
ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އައުޓްޑޯރ އަދި އިންޑޯރ ޝޫޓިންގ ތަކަށް ބޭނުންވާ '' ޓޯކް ބެކް ސިސްޓަމް'' އަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމަށް

އިޢުލާން ނަންބަރ

(IUL) PSM-FP/ PSM/2020/49

ޕްރޮކިއުމަންޓް ރިފަރެންސް ނަންބަރ

(PROC-12-20) PSM-ENG /2020/66

 

 

 

އިޢުލާން

  • ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ދަޢުވަތު

                   މިކުންފުނީގެ ޓީވީމޯލްޑިވްސް އިން ފޮނުވާ ޕްރޮގްރާމް އަދި ނިއުސް ގެ އައުޓްޑޯރ އަދި އިންޑޯރ ޝޫޓިންގ ތަކަށް ބޭނުންވާ  ތިރީގައި މިދަންނަވާ '' ޓޯކް ބެކް ސިސްޓަމް'' އަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

 

Description

QTY

ItemNo:

Telex CES-2 Earset Kit with RTV-04/CMT-98/ET-4

20

1

RTS TELEX ET-4 ACOUSTIC EARTUBE Spare elbow section

10

2

RTS TELEX AEF-2 EARLOOP For use with acoustic driver or ET-2 ,ET-3

acoustic eartube, metal

30

3

RTS TELEX ET-2 ACOUSTIC EARTUBE

10

4

RTS TELEX ET-1B EARTIP For ET-2  acoustic eartube or earloop

30

5

RTS TELEX BT-1 SILICONE TIPS For use with eartip ET-1 (pack of 25)

6

6

 

                  ވީމާ، މިތަކެތި ސަޕްލައިކޮށް ދިނުމަށް ޝައުޤްވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން މިއިޢުލާންގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަކޮށް، ދީފައިވާ މެއިލްއަށް މެއިލްކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

 

ބިޑް ޕްރޮޕޯސްލް ހުށަހެޅުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު

1

1.1

އަންދާސީ ހިސާބުގައި ހިމަނަންޖެހޭ އަސާސީ މަޢުލޫމާތު:

 

ބިޑް ހުށަހަޅާ މަރުޙަލާގައި ،

އަސާސީ މަޢުލޫމާތެއް މަދުނަމަ، އެޕްރޮޕޯސަލް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

  •   ކުންފުންޏެއްނަމަ،/ އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ،

1- މަސައްކަތުގެ ނުވަތަ ތަކެތީގެ އަގު: ދިވެހި ރުފިޔާއިން: (ތަފްޞީލާއެކު)

2-  މުއްދަތު: (މަސައްކަތް ނިންމާނެ މުއްދަތު ނުވަތަ ޑެލިވަރީގެ މުއްދަތު)

3-  ބިޑްގެއަގު 500,000.00ރ. (ފަސްލައްކަރުފިޔާއިންމަތިންއަގުހުށަޅާނަމަ) 10,000.00ރ. ރުފިޔާގެ ބޭންކް ގެރެންޓީ  (ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ މުއްދަތަކީ ބިޑް ހުޅުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 90 ދުވަހެވެ.)

  • ކުންފުންޏެއްނަމަ،

4-  ކޮމްޕެނީ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ:

5- ޖީ.އެސް.ޓީ / ޓެކްސް ރަޖިސްޓްރީ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ:

  •   އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ،

6- އައިޑީކާރޑްގެ ކޮޕީ: 

7- ޓެކްސް އަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ނަމަ، ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ: ނުކުރާނަމަ އެކަންއެގޭނެލިޔުމެއް.

 

1.2

ހުށަހަޅުއްވާ ބިޑްގެ އަގު 1 މިލިއަނަށްވުރެ މަތިވާނަމަ ، ބިޑް އިވެލުއޭޓްކޮށް، އެވޯޑްކޮށް އެފަރާތަށް އެންގުމުން ޕާރފޮރމަންސް ސެކިއުރިޓީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

  • ބިޑްއެވޯޑްވެއްޖެނަމަ،

1-  1,000.000.00  (އެއްމިލިޔަން) ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތިނަމަ، ހުށަހަޅާއަގުގެ (ދިހަ ޕަސަންޓް) އަށްވާވަރު ބިޑްކާމިޔާބުކުރާފަރާތުން ޕާރފޯމަންސްސެކިއުރިޓީއެއް ، އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއިކުރުމުގެކުރިން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  (ޕާރފޮމެންސް ސެކިއުރިޓީގެ މުއްދަތަކީ ބިޑް ހުޅުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 120 ދުވަހެވެ.)                                                

2

 

އަގު/ އަންދާސީ ހިސާބު

1-   އަގު / އަންދާސީ ހިސާބު ، ހުށަހަޅާއިރު ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ ކަންތައްތައް

2-  އަގުހުށަހަޅަންވާނީ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައިވާ ކަންކަން ބަޔާންކުރާ އުޞޫލުންނެވެ. (ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބުގައި ހިމަނަންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށް، ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.)

3-  އަގު ހުށަހަޅަންވާނީ ދިވެހިރުފިޔާއިން ޖީއެސްޓީ ހިމަނައިގެންނެވެ.

4-  އަގު/އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް މިކުންފުނިން ދީފައިވާ އިސްޓިމޭޓް ހުށަހަޅާ ފޯމްގައިވާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ފުރިހަމަކޮށް، ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ހުށަހަޅާ ކުންފުނި/ އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ، ނަމާއި، ސޮއާއެކު އަދި (ކުންފުންޏެއްނަމަ، ތައްގަޑުޖަހާފައި) ކޯޓޭޝަން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

5-  ޕްރޮޕޯސަލް ގެ ވެލިޑިޓީ މުއްދަތު: (ބިޑްހުޅުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 30 ދުވަހުގެ މުއްދަތު)

 

3

 

ޕޮއިންޓް ދިނުން

  • މި ކަމަށް ހުށަހަޅާ ޕްރޮޕޯސަލްތަކަށް ޕޮއިންޓު ދޭނީ އަންނަނިވި އުސޫލުންނެވެ.

1.  އަގު : 65 ޕޮއިންޓް

2- މުއްދަތު: 25 ޕޮއިންޓް

1- ތަޖްރިބާ: 05 ޕޮއިންޓް

2- ޕްރޮފައިލް : 05 ޕޮއިންޓް

4

 

ސުންގަޑި:

  • 05 ޖަލައި 2020 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 15:00 ގެ ކުރިންނެވެ.

5

 

ބިޑް ނުވަތަ މަސައްކަތް އެވޯޑްކުރުން

  • ޕީއެސްއެމްގެ ބިޑްކޮމެޓީން ޕްރޮޕޯސްލަތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް ނިމުމުން ބިޑް އެވޯޑް ކުރެވޭ ފަރާތް ،ފަރާތްތަކާއި، ޕީއެސްއެމް އާދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.

6

 

މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުން

  • ޕްރޮޕޯސަލްތައް ކޮމެޓީން އިވެލުއޭޓްކޮށް އެންމެ މަތީމާކްސް ލިބޭ ފަރާތާ/ ފަރާތްތަކާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވޭނީ ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ.

 

7

 

ޕްރޮޕޯސަލް ބަލައިގަންނާނީ ދެވިފައިވާ މެއިލް އެޑްރެސްއިންނެވެ.

 

 

                 07 ޛުލްޤަޢިދާ 1441   

                 28 ޖޫން  2020     

2020-06-29