މަސައްކަތް
ނަންބަރު: (IUL) PSM-FP/ PSM/2020/46
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 09 ޖޫން 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1609
ސުންގަޑި: 15 ޖޫން 2020 1500
ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވިލިމާލެ އިން ޕީއެސްއެމްއަށް ލިބިފައިވާ ބިމުގައި ހުރި ރުއްގަސް ކަނޑައި ބިންސާފްކޮށް، ބިންގަނޑު ލެވެލް ކުރުމާއި ގުޅޭ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

މި އިޢުލާންވަނީ 2020-06-09 17:36:01 ގައި ބާތިލް ކުރެވިފައެވެ.


އިޢުލާން ނަންބަރ

(IUL) PSM-FP/ PSM/2020/46

ޕްރޮކިއުމަންޓް ރިފަރެންސް ނަންބަރ

(PROC-10 -20) PSM-GA /2019/396

 

 

 

އިޢުލާން

 • ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ދަޢުވަތު

                އައިއެސްޑީބީޓީ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚިދުމަތް ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ވިލިމާލެ އިން ޕީއެސްއެމްއަށް ލިބިފައިވާ ބިމުގައި ހުރި ރުއްގަސް ކަނޑައި ބިންސާފްކޮށް، ބިންގަނޑު ލެވެލް ކުރުމާއި ގުޅޭ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތްތަކަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

 •  ބިން ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު

1- ބިމުގެ ސަރަޙައްދުގައި (ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ އިން ފާހަގަކޮށްފައިވާ) ހުރި ރުއް، ގަސް ކަނޑާ ބުޑްތަކާއެކު ބިމުންކޮނެ ނަގާ އުކާލާ ސާފްކުރުން.

2- ބިމުގައިހުރި ،ގައު ތާކާއި ، ގައުކުނޑިތައް އުކާލާ ބިންސާފްކުރުން

3- ބިމުގެ ސަރަޙައްދުގައިހުރި އެހެނިހެންތަކެތި ނަގައި، ވިނަތައް ނޮޅާ އުކާލާ ސާފްކުރުން.

4- ބިމުގެ ސަރަހައްދު  ކުނި ނަގާ އުކާލުމަށްފަހު ބިން ލެވެލްކޮށް އެއްވަރު ކުރުން.

5- ބިން ލެވެލް ކުރާއިރު އުފެދޭކުންޏާއި ، ގައުފަދަ ތަކެތި ނަގާ އުކާލާ ބިން ސާފްކުރުން.

6- ޕީއެސްއެމް ބިމުގެ ހުރި ގަސްތައްނަގާ ބިން ސާފުކުރާ އިރު  ސާފު ކުރަން ބުނެފައިވާ ސަރަހައްދައް އެހެން ގަހެއްގެ  އޮފިތައް ވަދެފައިވާނަމަ އެ އޮފިތައް ކޮށާ ސާފުކުރުން

 

 • ވިލިމާލެގައިވާ ބިމުގެ ސަރަހައްދުގެ ބޮޑު މިނަކީ 1200 (ބާރަސަތޭކަ) އަކަ މީޓަރެވެ. (12916.69 އަކަ ފޫޓު). ނުވަތަ   40މ × 30މ އެވެ
 • ރުއްގަސް ކެނޑުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ވެށި މަގުން ފެށިގެން ހުޅަނގައް  އިމުގެ ތެރެއިން 7 މީޓަރު ދޫކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.މި ގޮތުން ދޫކޮއްލެވޭ ސަރަހައްދު ގެ ދިގުމިނުގައި 40 މީޓަރ އަދި ފުޅާމިނުގައި 7 މީޓަރު ހުންނަންވާނެއެވެ.
 • ބިންސާފު ކޮއްނިމިފައި އޮންނަ އިރު ސާފުކުރެވިފައި އޮންނާނެ  ސަރަހައްދު ގެ ބޮޑުމިނަކީ 40މ × 23މ އެވެ.
 • ވިލިމާލޭ ޕީއެސްއެމް ބިމުގެ ޗާރޓް މި އިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗްކޮށްފައި ވާނެއެވެ.
 • އިތުރު މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވަން ބޭނުންނަމަ ގުޅުއްވާނީ ޢަލީސަލީމް 7905785 (މެނޭޖަރ ޕްރޮޖެކްޓްސް).

 

ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ފުރިހަމަކޮށް ، ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

އަންދާސީ ހިސާބުގައި ހިމަނަންޖެހޭ އަސާސީ މަޢުލޫމާތު:

 

ބިޑް ހުށަހަޅާ މަރުޙަލާގައި ،

އަސާސީ މަޢުލޫމާތެއް މަދުނަމަ، އެޕްރޮޕޯސަލް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

 •  ކުންފުންޏެއްނަމަ،/ އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ،

1- މަސައްކަތުގެ ނުވަތަ ތަކެތީގެ އަގު: ދިވެހި ރުފިޔާއިން: (ތަފްޞީލާއެކު)

2- މުއްދަތު: (މަސައްކަތް ނިންމާނެ މުއްދަތު ނުވަތަ ޑެލިވަރީގެ މުއްދަތު)

3- ބިޑްގެއަގު 500,000.00ރ. (ފަސްލައްކަރުފިޔާއިންމަތިންއަގުހުށަޅާނަމަ) 10,000.00ރ. ރުފިޔާގެ ބޭންކް ގެރެންޓީ  (ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ މުއްދަތަކީ ބިޑް ހުޅުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 90 ދުވަހެވެ.)

 • ކުންފުންޏެއްނަމަ،

4- ކޮމްޕެނީ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ:

5- ޖީ.އެސް.ޓީ / ޓެކްސް ރަޖިސްޓްރީ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ:

 • އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ،

6-  އައިޑީކާރޑްގެ ކޮޕީ: 

7- ޓެކްސް އަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ނަމަ، ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ: ނުކުރާނަމަ އެކަންއެގޭނެލިޔުމެއް.

 

ހުށަހަޅުއްވާ ބިޑްގެ އަގު 1 މިލިއަނަށްވުރެ މަތިވާނަމަ ، ބިޑް އިވެލުއޭޓްކޮށް، އެވޯޑްކޮށް އެފަރާތަށް އެންގުމުން ޕާރފޮރމަންސް ސެކިއުރިޓީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 • ބިޑްއެވޯޑްވެއްޖެނަމަ،
 • 1,000.000.00  (އެއްމިލިޔަން) ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތިނަމަ، ހުށަހަޅާއަގުގެ ދިހަ ޕަސެންޓް އަށްވާވަރު ބިޑްކާމިޔާބުކުރާފަރާތުން ޕާރފޯމަންސްސެކިއުރިޓީއެއް ، އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއިކުރުމުގެކުރިން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  (ޕާރފޮމެންސް ސެކިއުރިޓީގެ މުއްދަތަކީ ބިޑް ހުޅުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 120 ދުވަހެވެ.)                                                

ޕްރޮޕޯސަލް ބާޠިލްވާނެ ޙާލަތްތައް

 • އަސާސީ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވުން
 • ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުގެ ފަހުން ފޮނުވުން.

މަސައްކަތްކޮށްދޭނެއަގު ހުށަހަޅާނެގޮތް:

 • އަގު ހުށަޅަންވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާ އިންނެވެ.
 • ޖީއެސްޓީ ވަކިން އެގެންއޮންނަންވާނެއެވެ.

 

ޕޮއިންޓްދެވޭނެގޮތް

 • މަސައްކަތުގެ ޖުމްލައަގު:      60 ޕޮއިންޓް
 • މަސައްކަތް ނިންމާނެ މުއްދަތު:  30 ޕޮއިންޓް
 • މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބާ:       05 ޕޮއިންޓް
 • ޕްރޮފައިލް:              05 ޕޮއިންޓް

ސުންގަޑި:

 • (15 ޖޫން 2020 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 15:00 ގެ ކުރިންނެވެ.

އިވެލުއޭޓްކުރެވޭނެގޮތް:

 • މި މަސައްކަތަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ޕްރޮޕޯސަލް ތައް މިކުންފުނީގެ އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީއަށް ފޮނުވައި އިވެލުއޭޓްކޮށް ، އެންމެ އެކަށީގެންވާ އަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.

މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުން

 • ޕްރޮޕޯސަލްތައް ކޮމެޓީން އިވެލުއޭޓްކޮށް އެންމެ މަތީމާކްސް ލިބޭ ފަރާތާ/ ފަރާތްތަކާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވޭނީ ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ.

ޕްރޮޕޯސަލް ބަލައިގަންނާނީ ދެވިފައިވާ މެއިލް އެޑްރެސްއިންނެވެ.

 

                 15 ޝައްވާލް 1441       

                 07 ޖޫން 2020    

2020-06-09