މަސައްކަތް
ނަންބަރު: (IUL) PSM-FP/ PSM/2020/47
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 09 ޖޫން 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1601
ސުންގަޑި: 15 ޖޫން 2020 1500
ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޓޮޕޮގްރެފިކް ސަރވޭ ހެދުމާއި ބޯހޯލް ތޮރުފުމާއި، އީ.އައި.އޭ ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

އިޢުލާން ނަންބަރ

(IUL) PSM-FP/ PSM/2020/47

ޕްރޮކިއުމަންޓް ރިފަރެންސް ނަންބަރ

(PROC-09-20) PSM-GA /2020/60

 

 

 

އިޢުލާން

 • ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ދަޢުވަތު

         އައިއެސްޑީބީޓީ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚިދުމަތް ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ޅ.ހިންނަވަރު، ށ.މާއުނގޫދޫ،  ކ.ގުޅީ އިން ޕީއެސްއެމްއަށް ލިބިފައިވާ ބިމުގައި ޓޮޕޮގްރެފިކް ސަރވޭ ހެދުމާއި ބޯހޯލް ތޮރުފުމާއި، އީ.އައި.އޭ ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު (IUL) PSM-FP/ PSM/2020/42 ނަންބަރު އިޢުލާން ލޮކްޑައުންއާ ގުޅިގެން ސަރުކާރު ބަންދުވުމުގެ ސަބަބުން އެއިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް، ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

 

 • މަތީގައިވާ 3 ރަށުން މިކުންފުންޏަށް ލިބިފައިވާ ބިންތަކުގައި '' ޓޮޕޮގްރެފިކް ސަރވޭ ހެދުމާއި ބޯހޯލް ތޮރުފުމާއި، އީ.އައި.އޭ '' ހަދައިދޭނެ ފަރާތަށްބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު މިއިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
 • އިތުރު މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވަން ބޭނުންނަމަ ގުޅުއްވާނީ ޢަލީސަލީމް 7905785 (މެނޭޖަރ ޕްރޮޖެކްޓްސް).

 

ބިޑް ޕްރޮޕޯސްލް ހުށަހެޅުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު

1

1.1

އަންދާސީ ހިސާބުގައި ހިމަނަންޖެހޭ އަސާސީ މަޢުލޫމާތު: 

ބިޑް ހުށަހަޅާ މަރުޙަލާގައި ،

އަސާސީ މަޢުލޫމާތެއް މަދުނަމަ، އެޕްރޮޕޯސަލް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

 • ކުންފުންޏެއްނަމަ،/ އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ،

1- މަސައްކަތުގެ ނުވަތަ ތަކެތީގެ އަގު: ދިވެހި ރުފިޔާއިން: (ތަފްޞީލާއެކު)

2- މުއްދަތު: (މަސައްކަތް ނިންމާނެ މުއްދަތު ނުވަތަ ޑެލިވަރީގެ މުއްދަތު)

3- ބިޑްގެއަގު 500,000.00ރ. (ފަސްލައްކަރުފިޔާއިންމަތިންއަގުހުށަޅާނަމަ) 10,000.00ރ. ރުފިޔާގެ ބޭންކް ގެރެންޓީ  (ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ މުއްދަތަކީ ބިޑް ހުޅުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 90 ދުވަހެވެ.)

 •  ކުންފުންޏެއްނަމަ،

4- ކޮމްޕެނީ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ:

5- ޖީ.އެސް.ޓީ / ޓެކްސް ރަޖިސްޓްރީ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ:

 • އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ،

6- އައިޑީކާރޑްގެ ކޮޕީ: 

7- ޓެކްސް އަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ނަމަ، ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ: ނުކުރާނަމަ އެކަންއެގޭނެލިޔުމެއް.

 

1.2

ހުށަހަޅުއްވާ ބިޑްގެ އަގު 1 މިލިއަނަށްވުރެ މަތިވާނަމަ ، ބިޑް އިވެލުއޭޓްކޮށް، އެވޯޑްކޮށް އެފަރާތަށް އެންގުމުން ޕާރފޮރމަންސް ސެކިއުރިޓީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 •  ބިޑްއެވޯޑްވެއްޖެނަމަ،

1- 1,000.000.00  (އެއްމިލިޔަން) ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތިނަމަ، ހުށަހަޅާއަގުގެ ދިހަ ޕަސަންޓް އަށްވާވަރު ބިޑްކާމިޔާބުކުރާފަރާތުން ޕާރފޯމަންސްސެކިއުރިޓީއެއް ، އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއިކުރުމުގެކުރިން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  (ޕާރފޮމެންސް ސެކިއުރިޓީގެ މުއްދަތަކީ ބިޑް ހުޅުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 120 ދުވަހެވެ.)                                                

2

 

އަގު/ އަންދާސީ ހިސާބު

1-   އަގު / އަންދާސީ ހިސާބު ، ހުށަހަޅާއިރު ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ ކަންތައްތައް

2- އަގުހުށަހަޅަންވާނީ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައިވާ ކަންކަން ބަޔާންކުރާ އުޞޫލުންނެވެ. (ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބުގައި ހިމަނަންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށް، ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.)

3- އަގު ހުށަހަޅަންވާނީ ދިވެހިރުފިޔާއިން ޖީއެސްޓީ ހިމަނައިގެންނެވެ.

4- އަގު/އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް މިކުންފުނިން ދީފައިވާ އިސްޓިމޭޓް ހުށަހަޅާ ފޯމްގައިވާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ފުރިހަމަކޮށް، ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ހުށަހަޅާ ކުންފުނި/ އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ، ނަމާއި، ސޮއާއެކު އަދި (ކުންފުންޏެއްނަމަ، ތައްގަޑުޖަހާފައި) ކޯޓޭޝަން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

5- ޕްރޮޕޯސަލް ގެ ވެލިޑިޓީ މުއްދަތު: (ބިޑްހުޅުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 30 ދުވަހުގެ މުއްދަތު)

 

3

 

ޕޮއިންޓް ދިނުން

 • މި ކަމަށް ހުށަހަޅާ ޕްރޮޕޯސަލްތަކަށް ޕޮއިންޓު ދޭނީ އަންނަނިވި އުސޫލުންނެވެ.

1. އަގު : 65 ޕޮއިންޓް

2- މުއްދަތު: 25 ޕޮއިންޓް

1- ތަޖްރިބާ: 05 ޕޮއިންޓް

2- ޕްރޮފައިލް : 05 ޕޮއިންޓް

4

 

ސުންގަޑި:

 • (15 ޖޫން 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 15:00 ގެ ކުރިންނެވެ.

5

 

ބިޑް ނުވަތަ މަސައްކަތް އެވޯޑްކުރުން

 • ޕީއެސްއެމްގެ ބިޑްކޮމެޓީން ޕްރޮޕޯސްލަތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް ނިމުމުން ބިޑް އެވޯޑް ކުރެވޭ ފަރާތް ،ފަރާތްތަކާއި، ޕީއެސްއެމް އާދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.

6

 

މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުން

 • ޕްރޮޕޯސަލްތައް ކޮމެޓީން އިވެލުއޭޓްކޮށް އެންމެ މަތީމާކްސް ލިބޭ ފަރާތާ/ ފަރާތްތަކާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވޭނީ ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ.

 

7

 

ޕްރޮޕޯސަލް ބަލައިގަންނާނީ ދެވިފައިވާ މެއިލް އެޑްރެސްއިންނެވެ.

 

 

                 15 ޝައްވާލް 1441   

                 07 ޖޫން  2020

2020-06-09