ތަމްރީނު
ނަންބަރު: (IUL)475-Schol/475/2020/97
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 08 ޖޫން 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1732
ސުންގަޑި: 30 ޖޫން 2020 0000
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
އޮސްޓްރޭލިއާ އެވޯޑްސް ސްކޮލަރޝިޕް 2021

އޮސްޓްރޭލިއާ އެވޯޑްސް ސްކޮލަރޝިޕް 2021

 

މި މިނިސްޓްރީ  ގެ  ނަންބަރު:  IUL)475-Schol/475/2020/60)  މ(2މާރޗް 2020)  އާއި   ނަންބަރު:    IUL)475-Schol/475/2020/83)  އ(2އޭޕްރީލް 2020) އިޢުލާނަށް ޙަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ.        

 

އޮސްޓްރޭލިއާ އެވޯޑްސް ސްކޮލަރޝިޕް 2021 އަށް ޑޮކިއުމަންޓް ހުށަހެޅުމާއި ގުޅޭ މުހިއްމު މައުލޫމާތު ޝީޓެއް މިއިޢުލާނާއިއެކު މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް www.mohe.gov.mv އަށް އަޕްލޯޑް ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

 

2020-06-07