ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)374-C/374/2020/69
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 22 މޭ 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1006
ސުންގަޑި: 09 ޖޫން 2020 1100
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުގައި ހުރި ރުއްގަސް ކުއްޔަށް ދޫކުރުން.

ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުގައި ހުރި ރުއްތަކުގެ ތެރެއިން  2019 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހުރި ފޯދުނު 314 (ތިންސަތޭކަ ސާދަ) ރުކާއި ފޯދުނު 3 (ތިނެއް) ބަނބުކެޔޮގަސް، 5 (ފަހެއް) އަހަރަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް، 8 މާރިޗު  2020 ގައި ކުރި، ނަމްބަރު: (IUL)374-C/374/2020/36 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެ ރުއްގަސް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައި ނުވާތީ މަހަކު 1500/- (ފަނަރަސަތޭކަ) ރުފިޔާ އަށް ވުރެ ކުޑަނޫން އަގަކަށް 5 (ފަހެއް) އަހަރަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް އަލުން އިޢުލާނުކުރަމެވެ.

      ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުގައި ހުރި ރުއްގަސް ހުރި ތަންތަން ބައްލަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ބޭފުޅުން 2020 މެއި 25 (ފައްސަވީސް) ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 2020 ޖޫން 06 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް، ހުކުރު ދުވަސް ފިޔަވައި ކޮންމެ ދުވަހަކު 10:00 އިން 12:00 އާދެމެދު، ރުއްގަސް ހުރި ތަންތަން ދެއްކުމާއި މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުން އޮންނާނެއެވެ.

ވީމާ، ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތު ރުއްގަސް ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންފުޅުވާ ބޭފުޅުން، " ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުގެ ރުއްގަސް ކުއްޔަށް ހިފުމަށްއެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު" ފުރިހަމަކުރައްވައި 2020 ޖޫން 09 ވާ ބުރާސްފަތި  ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިއިދާރާއަށް ވަޑައިގެން ފޯމް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ގަޑިޖެހުމަށް ފަހު ހުށަހަޅާ ފޯމުތައް ބަލައެއްނުގަނެވޭނެއެވެ.

ރުއްގަސް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހާއި ރުއްގަނޑު ކުއްޔަށް ހިފުމަށްއެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުމިއިދާރާއިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. އަދި މިއިދާރާގެ ވެބްސައިޓާއި ފޭސްބުކް ޕޭޖުންވެސް އެ ލިއުންތައް ނެގެން ހުންނާނެއެވެ. މިއިދާރާގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖުގެ އެޑްރެހަކީ: (fb id: Faafu Nilandhoo Council Idhaaraa) އެވެ. ވެބްސައިޓް އެޑްރެސް މި ކަރުދާހުގެ ތިރީބައިގައި ލިޔެފައިވާނެއެވެ.

 

28 ރަމަޟާން 1441

21   މެއި   2020

2020-05-21