ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)298/298/2020/24
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 03 މޭ 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 2304
ސުންގަޑި: 12 މޭ 2020 1400
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަލިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ބިންދޫކުރުން

އިޢުލާން

                             

ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ބިންދޫކުރުން

               

ރ.އަލިފުށިން ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށްޓަކައި ވަގުތީ ބިން ދޫކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައިވެ.

ވީމާ، ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 2020 މެއި 12ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00ގެ ކުރިން މިކަމަށް އެދި ސިޓީއަކުން މިކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް މެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

ދަނޑުބިމަށް ކުރިމަތި ލެވޭނީ ތިރީގައި މިވާ ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް:

1-      އަލިފުށީގެ ރައްޔިތެއްކަމުގައިވުން

2-      އުމުރުން 18 އަހަރު ފުރިފައިވުން

މިއިދާރާގެ އީމެއިލް : [email protected] އަށް ސިޓީއާއި އެކު ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑްގެ ކޮޕީ ފޮނުވަން ވާނެއެވެ.

މިހެންވެމިކަން އާންމުކޮށް އަންގާ އިއުލާންކުރަމެވެ.

10 ރަމަޟާން  1441

03   މެއި   2020

2020-05-03