މަސައްކަތް
ނަންބަރު: (IUL) PSM-FP/ PSM/2020/42
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 02 އޭޕްރިލް 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1451
ސުންގަޑި: 16 އޭޕްރިލް 2020 1500
ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާއި ގުޅޭ

އިޢުލާން ނަންބަރ

(IUL) PSM-FP/ PSM/2020/42

ޕްރޮކިއުމަންޓް ރިފަރެންސް ނަންބަރ

(PROC-09-20) PSM-GA /2020/60

 

 

 

އިޢުލާން

  • ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ދަޢުވަތު

 

         އައިއެސްޑީބީޓީ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚިދުމަތް ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ޅ.ހިންނަވަރު، ށ.މާއުނގޫދޫ،  ކ.ގުޅީ އިން ޕީއެސްއެމްއަށް ލިބިފައިވާ ބިމުގައި ޓޮޕޮގްރެފިކް ސަރވޭ ހެދުމާއި ބޯހޯލް ތޮރުފުމާއި، އީ.އައި.އޭ ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު (IUL) PSM-FP/ PSM/2020/40 ނަންބަރު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުން 06 އޭޕްރިލް 2020 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 14:00 އަށް ބަދަލުކުރެވިފައިވީ ނަމަވެސް، އިތުރު 1 ހަފްތާއަށް ސަރުކާރު އޮފީސްތައް ބަންދުކުރުމާއި ގުޅިގެން މި މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން ބަދަލުކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. މި ބައްދަލުވުން ދެންއޮންނާނީ ރަސްމީކޮށް ސަރުކާރު ހުޅުވޭ ދުވަހުގެ 14:00 ގައި ޕީ.އެސް.އެމްގެ ހެޑްއޮފީސް (ރޭޑިއޯ ބިލްޑިންގ) ގައެވެ.

                      

09 ޝަޢުބާން 1441             

                                     02 އޭޕްރިލް 2020        

2020-04-02