މަސައްކަތް
ނަންބަރު: IL-2019/21
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 29 މާރިޗު 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 0929
ސުންގަޑި: 01 އޭޕްރިލް 2020 1100
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަލިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ބިޑްތަކާއި ގުޅޭ އިއުލާންތަކުގެ ތާރީޚުތަކަށް ބަދަލުގެނައުން

އިޢުލާން

ސަރުކާރު ބަންދުވުމާއި ގުޅިގެން މި އިދާރާއިން ކުރި އިއުލާން (IUL)298/2020/20 ބާތިލްކޮށް، ބިޑްތަކާއި ގުޅޭ އިއުލާންތަކުގެ ތާރީޚުތަކަށް ބަދަލުގެނައުން.

މަސައްކަތް

އިއުލާން ނަންބަރު

ސުންގަޑި

ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ފެންސްޖެހުން

(IUL)298/2020/16

  • އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން: ސަރުކާރު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވޭ ދުވަހުގެ 13:00 ގައި

މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކުރުން

(IUL)298/2020/17

  • އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން: ސަރުކާރު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވޭ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި

މިސްކިތްތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުން

(IUL)298/2020/18

  • މައުލޫމާތު ސާފުކުރުން: އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ގަޑިއާއި ހަމައަށް
  • އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން: 5 އޭޕްރީލް 2020 ގެ 11:00 ގައި
  • މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނެ ނަންބަރު: 9941990

އިޖުތިމާއީ ސަރަހައްދު ކުނިކެހުން

(IUL)298/2020/19

  • މައުލޫމާތު ސާފުކުރުން: އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ގަޑިއާއި ހަމައަށް
  • އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން: 1 އޭޕްރީލް 2020 ގެ 11:00 ގައި
  • މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނެ ނަންބަރު: 9994251

              މިހެންވެ، މިކަން އާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާންކުރީމެވެ.

2020-03-28