ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)197-A1/1/2020/16
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 26 މާރިޗު 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1117
ސުންގަޑި: 06 އޭޕްރިލް 2020 1400
ސުޕްރީމް ކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރ އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

އިޢުލާން

 

މި  ކޯޓުގެ ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ކުރެވުނު މި ކޯޓުގެ ނަންބަރު (IUL)197-A1/1/2020/14 (15 މާރިޗު 2020) އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު 06 އޭޕްރީލް 2020 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކުރަމެވެ.

ވީމާ، މިވާހަކަ ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާނު ކުރަމެވެ.

26 މާރިޗު 2020

2020-03-26