ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)415/415/2020/41
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 18 މާރިޗު 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1659
ސުންގަޑި: 26 މާރިޗު 2020 1300
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ ތިރީގައިމިވާ ތަކެތި ހޯދުމަށް މިއިދާރާއިން ކުރި ނަންބަރ (IUL)415/415/2020/21 ) 23ފެބްރުއަރީ 2020) ގެ އިޢުލާނަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ވުރެ ބޮޑު އަގެއް ހުށަހަޅާފައި ވާތީވެ އެއިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

އިޢުލާން

 ތިނަދޫ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ ތިރީގައިމިވާ ތަކެތި ހޯދުމަށް މިއިދާރާއިން ކުރި ނަންބަރ (IUL)415/415/2020/21   ) 23ފެބްރުއަރީ 2020) ގެ އިޢުލާނަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ވުރެ ބޮޑު އަގެއް ހުށަހަޅާފައި ވާތީވެ އެއިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.   

 ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ ތިރީގައިމިވާ ތަކެތި ހޯދައިދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއެވެ.

 

 

އަދަދު

ތަފްސީލް

01

ލެޕްޓޮޕް

10

ޔޫޕީއެސް

01

ޕްރިންޓަރ

 

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި އިދާރާއަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު ކަނޑައެޅިފައިވާ ސުންގަޑިއަށް މި އިދާރާ އަށް އަންދާސީ ޙިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

 

ތާރީޚް

ދުވަސް

ގަޑި

ތަން

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

22 މާރިޗު 2020

އާދިއްތަ

13:00 (މެންދުރު)

ގދ. ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުން

26 މާރިޗު 2020

ބުރާސްފަތި

13:00 (މެންދުރު)

ގދ. ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 

މި މަސައްކަތަށް އަންދާސީ ޙިސާބާއި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުއްވޭނީ، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ދެންނެވިފައިވާ ދުވަހުގެ އެގަޑިއަށް ޙާޟިރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތްތައް ހޮވުމަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހެއް، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިގެންނަވާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެވެ. 

2020-03-17