ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
ނަންބަރު: (IUL)257/257/2020/11
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 18 މާރިޗު 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1334
ސުންގަޑި: 30 މާރިޗު 2020 1300
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ބާރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާންގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން.

 

                        އިޢުލާން

     

އިޢުލާން ނަމްބަރު: (IUL)257/257/2020/11 (24 ފެބުރުއަރީ 2020) އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާއި ގުޅޭ

 

          މިރަށު މަސްޖިދުލް ޢަމަލް މިސްކިތް، މަސްޖިދުއްޞަލާޙުމިސްކިތް، ފިރިހެނުންގެ ކުޑަމިސްކިތް، އާޘާރީ މިސްކިތް، މި 04 މިސްކިތުގެ އިމާމު/ މުދިމް ޗުއްޓީ ނަންގަވާއިރު ނުވަތަ އެނޫންވެސް ހާލަތެއް މެދުވެރިވެ، ވަޒީފާ އަށް ނުނިކުމެވޭ ވަގުތުތަކުގައި ޕޫލު އުޞޫލުން މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކާއި އިމާމު/ މުދިމުން  ބޭނުންވެގެން މި ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ މަތީގައި ދަންނަވާފައިވާ އިޢުލާން ނަމްބަރު: (IUL)257/257/2020/11 (24 ފެބުރުއަރީ 2020) އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު 30 މާރިޗް 2020 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13.00 އަށް އިތުރު ކުރެވިފައިވާތީ، މިކަން އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކާ އިޢުލާނުކުރީމެވެ.

 

                15G 1441

                10 މާރިޗް  2020 

2020-03-18