މަސައްކަތް
ނަންބަރު: (IUL)10-F/10/2020/32
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 10 މާރިޗު 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1105
ސުންގަޑި: 10 މާރިޗު 2020 0000
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޝަހީދުންގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގެ ރިފްރެޝްމަންޓް ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިއުލާން ބާތިލުކުރުން

`

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

     މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.                                           

                                                (IUL)10-F/10/2020/32:ނަންބަރު

އިޢުލާން

          ކޮރޯނާ ވައިރަސް އައުޓްބްރޭކާއި ގުޅިގެން 1 ޝައުބާން 1441، 24 މާރިޗު 2020 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ އިސްލާމީ މަރުކަޒު މައިދާނުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޝަހީދުންގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ، މިހާރު ކެންސަލް ކުރެވިފައިވާތީ އެޖަލްސާގެ ރިފްރެޝްމަންޓް ހަމަޖައްސައިދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މި މިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު:      (IUL)10-F/10/2020/30 އިއުލާން ބާތިލު ކުރެވިފައިވާ ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

 

‏15 ރަޖަބު 1441

‏10 މާރިޗު 2020    

 

2020-03-10