ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)468-LID/468/2020/43
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 09 މާރިޗު 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1053
ސުންގަޑި: 22 މާރިޗު 2020 1330
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަރުވާ އަށް ރުއް ދޫކުރުމާއި ގުޅޭ

ފުވައްމުލަކު މާދަޑު ކިރިވޭދެ މަގާއި ވަލިފަންނު މަގާއި ދެމެދު ނަންބަރު 1 އިން 37 އަށް ޖަހާފައިވާ ރުއްތައް ވަރުވާއަށް ދޫކުރުމަށް 19 ފެބުރުވަރީ 2020 ގައި ކުރެވުނު (ނަންބަރ: (IUL)468-LID/468/2020/30) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ އަދަދަށް ކުރިމަތިލާފައި ނުވާތީ، ކުރިން މިދެންނެވި އިޢުލާން ބާޠިލްކުރުމަށްފަހު އަލުން އިޢުލާންކުރަމެވެ.

ވީމާ މިރުއްތައް ވަރުވާ އަށް ނެގުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 18 މާރިޗު 2020 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 13:30 ގެ ކުރިން ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ލޭންޑް އެންޑް ބިލްޑިންގ ސެކްޝަން އަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 22 މާރިޗް 2020 ވާ އާދީއްތް ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިއިދާރާއަށް ވަޑައިގެން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

2020-03-09