ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)468-LID/468/2020/44
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 09 މާރިޗު 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 0818
ސުންގަޑި: 15 މާރިޗު 2020 1200
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ "ޝައިނީ" ރަޖިސްޓްރީއާއި ގުޅޭ

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ "ޝައިނީ" ކިޔާ ގޯއްޗަށް ހަދައިދެވިފައިވާ ނަންބަރ 190/1 (05.07.2006) ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ވީމާ މިދެންނެވި ޝައިނީ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއި ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 15 މާރިޗު 2020 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހު 12:00 ގެ ކުރިން ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް އަންގަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ.

2020-03-09