ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި
ނަންބަރު: F/2020/48
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 04 މާރިޗު 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1300
ސުންގަޑި: 05 މާރިޗު 2020 1400
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ޑިޕާޓްމަންޓަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ތަކެތި ހޯދުމާ ގުޅޭ

މި ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނަންބަރު F/2020/32 ނޯޓިސް އާއި ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ކޯޓޭޝަންތައް މި ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ސްޕެސިފިކޭޝަންއަށް ނުފެތޭތީ ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އަލުން އިޢުލާނު ކުރަމެވެ.

އަދަދު

ތަކެތި

400

ޕެކެޓް ޓިޝޫ

30

AA ބެޓްރީ (Sony)

28

ކޮފީ ފުޅި (Nescafe 200g)

6

ހިކި ކިރު (Coast 2500g)

48

އެއަރ ފްރެޝްނަރ

 (Stelle brand spring garden / wild flower / lemon fresh)

48

ހޭންޑް ސެނިޓައިޒަރ (500ml)

މި ކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތުޝީޓް މި ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ވެބްސައިޓް www.judiciary.gov.mv ގެ ނޯޓިސްބޯޑުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ނޯޓިސް ބޯޑުގެ ކުދި މަރާމާތު އަދި އެހެނިހެން ޕްރޮކިއުމަންޓް ބައިން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. މި ތަކެއްޗައް އަގު ހުށަހަޅުއްވާއިރު މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނުވާ ފަރާތްތައް ބާޠިލް ކުރެވޭނެވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.  

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 3340871 އަށް ގުޅުއްވައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 05 މާރޗް 2020 ވަނަ ދުވަހު 14:00 ގެ ކުރިން [email protected] އަށް ކޯޓޭޝަން މެއިލް ކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ.

2020-03-04