ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)468-LID/468/2020/40
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 02 މާރިޗު 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1021
ސުންގަޑި: 15 މާރިޗު 2020 1100
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ބިމާއި އިމާރާތް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާއި ގުޅޭ

ފުވައްމުލަކު މާދަޑު ކަރަންކާގެ ގޯޅީގައި މަލްއަތިގެދަރު ގޯއްޗާއި އިންވެގެން އޮތް 728.2 އަކަފޫޓުގެ ބިމާއި އެބިމުގައި ކޮށްފައިވާ އިމާރާތް ކުއްޔަށް  ދިނުމަށް 16 ފެބުރުވަރީ 2020 ގައި ކުރެވުނު (ނަންބަރ: (IUL)468-LID/468/2020/17) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލާފައި ނުވާތީ، ކުރިން މިދެންނެވި އިޢުލާން ބާޠިލްކުރުމަށްފަހު އަލުން އިޢުލާންކުރަމެވެ.

ވީމާ މިބިމާއި އިމާރާތް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ބޭނުންވަ ފަރާތްތަކުން 09 މާރިޗު 2020 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:30 އަށް ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް އިދަރާގެ ލޭންޑް އެންޑް ބިލްޑިންގ ސެކްޝަން އަށް ވަޑައިގެން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެއްވުމަށްފަހު 15 މާރިޗު 2020 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިއިދާރާއަށް ވަޑައިގެން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ރަޖިސްޓަރ ނުކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ނޯންނާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.  

2020-03-01