ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: 36(IUL)468-LID/468/2020/
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 26 ފެބުރުވަރީ 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1619
ސުންގަޑި: 05 މާރިޗު 2020 0000
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޮންޓެއިނަރ ގެ ވެރިފަރާތް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

 ފުނާޑު ޝައިނީ ގޯޅިއާއި އިންވެ އެއްމުލިމާގެ މަރްޔަމް އަޙްމަދަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގޯއްޗާއި އިންވެގެން އޮތް ބިމުގައި ހުރި ކޮންޓެއިނަރ ގެ ސަބަބުން އެމަގުން ހިނގާމީހުންނަށާއި، ދުއްވާ ފަރާތްތަކަށް އުދަގޫވާކަމަށް ވަނީ ފާހަގަ ކުރެވިފައެވެ. ވީމާ މިކޮންޓެއިނަރ ގެ ވެރިފަރާތެއްވާނަމަ، އެފަރާތަކުން 05 މާރޗް 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ކުރީން މިދެންނެވި ކޮންޓެއިނަރ އެތަނުން ނެންގެވުން އެދެމެވެ. 

ވީމާ މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ ތާރީޚަށް ކޮންޓެއިނަރ ނުނަންގަވައިފިނަމަ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ކޮންޓެއިނަރ އެތަނުން ނަގައި ނައްތާލެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.  

2020-02-26