ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)305/305/2020/22
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 22 ފެބުރުވަރީ 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1424
ސުންގަޑި: 27 ފެބުރުވަރީ 2020 2030
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މާކުރަތު ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލު ކުރުން

އިޢުލާން

މާކުރަތު ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނާއި ބައަދަލުކުރުން

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ފެބުރުއަރީ މަހުގެ ބައްދަލުވުން 27 ފެބުރުއަރީ 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ 20:30 ގައި މާކުރަތު ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރުގެ ބޭރު ފެންޑާގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

             މިބައްދަލުވުމުގައި ފާއިތުވި އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި މާލީ ރިޕޯޓާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ޙިއްސާ ކުރުމާއި އަދި ރަށު ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ހެދުމާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު އަދި ކުރިއަށް ރޭވިފައިވާ ކަންކަމުގެ މައުލޫމާތު ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާ ކުރެވޭނެއެވެ.

             ވީމާ، މިބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެލެއްވުމަށްޓަކައި (ދެޖިންސުގެ) ވީހާގިނަ ރައްޔިތުން މާކުރަތު ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރަށް ވަޑައިގެން ދެއްވުން އެދި ދައުވަތު އަރުވަމެވެ.

މިހެންވެ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

25 ޖުމާދުލްއާޙިރާ 1441

2020-02-19