ނީލަން
ނަންބަރު: (IUL)305-ME305/305/2020/20
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 15 ފެބުރުވަރީ 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 2211
ސުންގަޑި: 21 ފެބުރުވަރީ 2020 1430
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ބައުތަކެތި ދުވަހު ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން

 

އިޢުލާން

ބައު ތަކެތި ދުވަހު ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން

މި އިދާރާގައި ހުރި ބައު ސާމާނު ދުވަހު ނީލަމުގައި ވިއްކާލަން ބޭނުމެވެ.

ވީމާ، މި ނީލަމުގައި ބައިވެރިވެލެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން 21 ފެބުރުއަރީ 2020 ވާ ހުކުރުދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 14:30 އަށް މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ޙާޟިރުވެ ދެއްވުން އެދެމެވެ.

ނީލަމުން ތަކެތި ނަންގަވާ ފަރަތްތަކުން ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން 3 (ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެތަކެއްޗައް ފައިސާ ދައްކަންވާނެއެވެ. އަދި ނީލަމުން ނަންގަވާތަކެތި 3 (ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގެންދަންވާނެއެވެ. މިނީލަމަށް އިތުރުކުރެވޭނެ އެންމެ ދަށް އަގަކީ -/1 (އެކެއް) ރުފިޔާއެވެ. އަދި މިއިއުލާނާއެކު ނީލަން ކިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަކެތީގެ ލިސްޓު އާންމުކުރެވިފައިވާ ވަހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

މިހެންވެ، މިކަން އާންމުކޮށް އަންގާ އިއުލާނު ކުރަމެވެ.

19 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1441

2020-02-13