މަސައްކަތް
ނަންބަރު: (IUL)251-CA/251/2020/16
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 13 ފެބުރުވަރީ 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1907
ސުންގަޑި: 25 ފެބުރުވަރީ 2020 1300
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ހއ. ދިއްދޫގެ ބައެއް މަގުތަކަށް އިތުރުކުރެވޭ މަގުބައްތި ޖަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން.

މި އިދާރާއިން ދޭ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް ދިއްދޫ މަގުތަކަށް އިތުރުކުރެވޭ މަގުބައްތި އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ޖަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. މި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާގޮތަށް ބީލަން ރަޖިސްޓްރީ ކުރައްވާ ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލަށް ބީލަން ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން

16 ފެބްރުވަރީ 2020 އިން 25 ފެބްރުވަރީ 2020 އަށް ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގައި ހެނދުނު 9:00 އިން މެންދުރު ފަހު 13:00 އަށް ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރިސެޕްޝަނަށް ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެދޭ ފޯމް ހުށަހަޅައިގެން ނުވަތަ [email protected] އަށް ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެދޭ ފޯމް މެއިލް ކޮށްގެން.

މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން

26 ފެބްރުވަރީ 2020 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:45 ގައި ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި.

ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުން

05 މާރިޗު 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:45 ގައި ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި

 

މި ޕްރޮޖެކްޓާގުޅޭ ބީލަން ރަޖިސްޓަރީކުރާ ފޯމް މި އިޢުލާނާއެކު އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 6500019 ފޯން އާއެވެ.

ވީމާ، މިކަން އާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

2020-02-13