މަސައްކަތް
ނަންބަރު: F/2020/28
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 11 ފެބުރުވަރީ 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 2352
ސުންގަޑި: 15 ފެބުރުވަރީ 2020 1400
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ޑްރަގް ކޯޓުގެ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ ސީލިންގ ތެރެއިން ކުނިވަސްދުވާތީ އެކަން ޙައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާ ގުޅޭ

ޑްރަގް ކޯޓުގެ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ ސީލިންގ ތެރެއިން ކުނިވަސްދުވާތީ އެކަން ޙައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

މި މަސައްކަތާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތުޝީޓު އަދި އެނެކްސް-1 މި ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ވެބްސައިޓް www.judiciary.gov.mv ގެ ނޯޓިސް ބޯޑުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ނޯޓިސްބޯޑުގެ ކުދި މަރާމާތާއި އެހެނިހެން ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ބައިން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ވީމާ، މި ކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2020 ފެބްރުއަރީ 13 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00 މި ޑިޕާޓްމަންޓަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 15 ފެބްރުއަރީ 2020 ވަނަ ދުވަހު 14:00 ގެ ކުރިން [email protected] އަށް ކޯޓޭޝަން މެއިލް ކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ.

2020-02-11