ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި
ނަންބަރު: F/2020/27
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 11 ފެބުރުވަރީ 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 2352
ސުންގަޑި: 15 ފެބުރުވަރީ 2020 1400
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ތަކެތި ހޯދުމާ ގުޅޭ

މި ޑިޕާޓްމަންޓަށް މި ދަންނަވާ ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

އަދަދު

ތަކެތި

1000

ވަރީގެ ސެޓްފިކެޓް

3000

ކައިވެނީގެ ސެޓްފިކެޓް

1000

A4 ސެޓްފިކެޓް ޕޭޕަރ – ނޫކުލަ (ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް)

1000

A4 ސެޓްފިކެޓް ޕޭޕަރ – ރީދޫކުލަ (ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް)

 

މި ކަމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތުޝީޓް މި ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ވެބްސައިޓް www.judiciary.gov.mv ގެ ނޯޓިސް ބޯޑުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ނޯޓިސްބޯޑުގެ ކުދި މަރާމާތާއި އެހެނިހެން ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ބައިން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ވީމާ، މި ކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2020 ފެބްރުއަރީ 13 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 މި ޑިޕާޓްމަންޓަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 15 ފެބްރުއަރީ 2020 ވަނަ ދުވަހު 14:00 ގެ ކުރިން [email protected] އަށް ކޯޓޭޝަން މެއިލް ކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ.

2020-02-11