ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: BAM/IUL/2020/13
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 10 ފެބުރުވަރީ 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1932
ސުންގަޑި: 16 ފެބުރުވަރީ 2020 1400
ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ބެޑްމިންޓަން ނެޝަނަލް ލެވަލް އޮފިޝަލް ކޯސް

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ސްޕޯރޓްސް އާއި މިއެސޯސިއޭޝަން ގުޅިގެން 19 ފެބްރުއަރީ 2020 ން 07 މާރިޗު 2020 ށް ބެޑްމިންޓަން ނެޝަނަލް ލެވަލް އޮފިޝަލްކޯހެއް ހިންގުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ވީމާ، މި ކޯހުގެ އިންސްޓްރަކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާފަރާތްތަކުން 16 ފެބްރުއަރީ 2019 ވާ އާދިއްތަދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 2:00 ގެ ކުރިން  އެބޭފުޅެއްގެ ވަނަވަރު، ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ އަދި ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ މިއެސޯސިއޭޝަންއަށް ހުށައެޅުން އެދެމެވެ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

09 ފެބްރުއަރީ 2020 

2020-02-10