މަސައްކަތް
ނަންބަރު: IL-PRC/2020/03
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 28 ޖަނަވަރީ 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1121
ސުންގަޑި: 05 ފެބުރުވަރީ 2020 1000
މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ގްލޯބަލް މަނީ ވީކް 2020 ގައި ބޭނުންކުރުމަށް ގިފްޓް ޕެކް ތައްޔާރު ކުރުން

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއިން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން ބާއްވާ ގްލޯބަލް މަނީ ވީކް 2020 ގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ގިފްޓް ޕެކެއް ތައްޔާރުކޮށް ޕްރިންޓްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުން ވެއެވެ.

 

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ދުވަސްތަކުގައި މިއޮތޯރިޓީއަށް ހާޟިރުވެ، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. 

 

ތަފްޞީލް

ތާރީޚް

ދުވަސް

ގަޑި

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

05 ފެބުރުވަރީ 2020

ބުދަ

10:00

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން

12 ފެބުރުވަރީ 2020

ބުދަ

10:00

 

މިކަމަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅޭނީ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް އަންގާފައިވާ ދުވަހު ޙާޟިރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.  

2020-01-28